double arrow

Основные этапы становления и развития внутреннего бухгалтерского контроля

Литература

План.

Таблиця 1.6

Таблиця 1.5

Інформаційна модель методики внутрішнього контролю

№ п/п Об’єкти і параметри контролю Суб’єкти контролю Періодичність контролю Методи і прийоми контролю Техніка виконання контрольних дій Можливі відхилення
             

Техніка визначення об’єктів і параметрів контролю в залежності від економічної і правової сутності фінансово-господарських операцій і видів діяльності наведено в табл. 1.6:

Техніка визначення об’єктів і параметрів контролю в залежності від економічної і правової сутності фінансово-господарських операцій і видів

діяльності

Зміст господарських операцій Економічна і правова сутність господарських операцій і характер впливу на майновий стан і фінансовий результат діяльності підприємства Об’єкти і параметри контролю
1. Надходження від постачальників Зростання оборотного капіталу. Товари, які придбані і які ще знаходяться в дорозі, включаються до складу товарних запасів, якщо до підприємства перейшло право власності на них. Виникає зростання активів підприємства, якщо очікується поява економічних вигод. Формування первісної вартості товару і витрат звітного періоду у частині ТЗВ, пов’язаних з доставкою товару власним транспортом. Формування зобов’язань перед постачальниками за товар, який надійшов без попередньої оплати боргу за нього - своєчасність і повнота надходження товару; - ціноутворення; - обгрунтованість прийняття рішень про включення ТЗВ до складу первісної вартості товару, або списання їх на витрати звітного періоду; - обгрунтованість кредиторської заборгованості і реальності суми.
і так далі і так далі і так далі

Фрагмент моделі методики бухгалтерського контролю операцій надходження товарів і розрахунків з постачальниками (оцінка дій з обліку і контролю використання доречень з боку начальника відділу товарів і тари або заступника головного бухгалтера) – як приклад наведено на рис. 1.15:

 
 


Вибірково

Рис. 1.15. Фрагмент моделі методики бухгалтерського контролю операцій надходження товарів і розрахунків з постачальниками

Лекция №2

Сущность бухгалтерского контроля и его место в системе внутреннего контроля.

1. Основные этапы становления и развития внутреннего бухгалтерского контроля.

2. Цель, задачи, функции, содержание и виды бухгалтерского контроля (БК).

3. Правовые основы функционирования БК.

4. Субъекты БК и их регламентное обеспечение.

Средства визуального сопровождения:

Ø Таблица «Систематизация сведений о становлении и развитии внутреннего бухгалтерского контроля»

Ø Схема «Структура субъектов БК».

Ø Структура Положения о внутреннем бухгалтерском контроле.

Ø Структура Должностной инструкции ГБ в части разделов по контролю.

Шпиг А.А. Внутрихозяйственный бухгалтерский контроль в торговле. – Донецк, 1975. – 41с.

Шпиг А.А. Контрольные функции ЦБ торга – М.: Экономика, 1977 – 124с.

Сухарева Л.А. Организация внутрихозяйственного бухгалтерского контроля в торговле (на материалах предприятия розничной торговли Укр. ССР): Дис. к.э.н. – М., 1986.

Сименко И.В. Организация внутрихозяйственного бухгалтерского контроля операций товародвижения с использованием ПЭВМ. – Воронеж, 1996.

Место и роль бухгалтерского контроля в системе внутреннего контроля (см. рис. 2.1. Лекции 1 Сущность и функции внутреннего контроля) определяются его значимостью на определенных этапах социально-экономического развития государства. В таблице 1.1. представлена историография становления (зарождения) внутреннего бухгалтерского контроля. Она охватывает период этапа «новой экономической политики» 20-х годов, построения основ социализма, «развитой» социализм, распад социалистического строя, создание основ капитализма. Период равный около 80-ти лет.

Фактическое признание главного бухгалтера как работника аппарата управления, закреплялось и постановлением №72 «О пра­вах и обязанностях главных и старших бухгалтеров в учреждениях и хозяйственных организациях обобществленного сектора», принятом в сентябре 1932 года [см. Таблица 1.1. Лекция 2].

Что касается теоретической основы бухгалтерского контроля, то она отсутствовала. Зарождавшаяся наука об управлении конт­роль трактовала в составе административных операций. Это отри­цательно сказывалось как на организации, так и на технологии осуществления бухгалтерского контроля. Для периода после приня­тия Советом Министров СССР Положения «О правах и обязанностях главных и старших бухгалтеров в учреждениях и организациях обоб­ществленного сектора» характерным был противоречивый подход в оценке роли бухгалтерского учета.

Таким образом, работники бухгалтерии были нацелены права­ми контроля за формированием экономических показателей, однако задачи последнего трактовали как задачи бухгалтерского учета.

Такой подход коценке роли бухгалтерского учета сдерживал раз­витие контроля, однако, не умалял значения бухгалтерского учета в решении экономических проблем того периода.

Диалектика развития внутрихозяйственного бухгалтерского контроля определялась не теорией, а практикой его осуществления, через осознание необходимости и важности работ по контро­лю в условиях усложнения экономических задач в послевоенное время. Постановление Совета Министров СССР от 17 сентября 1947 года за №3271 «О главных (старших) бухгалтерах государствен­ных, кооперативных, общественных учреждений, организаций и предприятий» было по существу не только документом закрепляв­шим директивным путем право контроля за главным бухгалтером, а значит и за всеми работниками учета, как это было и ранее, а документом, регламентирующим обязанности по учету, контролю со­стояния учета и контроля за важнейшими операциями хозяйствен­ных процессов. Фактически аппарат бухгалтерии во главе с глав­ным бухгалтером был призван к реализации двух управленческих функций - учета и контроля. Это подтверждает тот факт, что работники бухгалтерии являются частью всего управленческого пер­сонала, то есть специалистами с творческим характером труда в силу того, что ряд операций как по бухгалтерскому учету, а по контролю в полной мере, должны выполнять работники, обладающие специальными знаниями и навыками в принятии решений при установлении существа операций, характера их отклонений от нормативных актов и т.п. [Таблица 1.1.]

Наиболее остро отставание в развитии теоретических основ бухгалтерского контроля стало ощущаться в условиях изменения организационных форм бухгалтерского учета, с созданием центра­лизованных бухгалтерий. Новая форма требовала и нового содержания в отношении организации труда работников учета. Организатором осуществления бухгалтерского контроля должен был стать глав­ный бухгалтер, организация учета под руководством которого долж­на была обеспечить эффект от выполнения задач и бухгалтерского контроля. Именно в таком аспекте следовало понимать Положение о главных (старших) бухгалтерах государственных, кооперативных (кроме колхозов) и общественных предприятий, организаций и уч­реждений, утвержденное, постановлением Совета Министров СССР от 6 ноября 1964 года. Однако одно закрепление обязанностей по осуществлению контроля Положением не позволяет автоматически превратить главного бухгалтера в организатора контроля. Органи­зационные и методологические аспекты бухгалтерского контроля должны опираться на основные теоретические положения, в разра­ботке которых особое место занимают исследования академика Н.Г. Чумаченко и А.А. Шпига.

И.Г. Чумаченко одним из первых начал поиск выработки прин­ципиальных позиций в решении проблемы организации бухгалтерско­го контроля, как функции управления. Значимость выводов И. Г. Чумаченко определялась впоследствии А.А. Шпигом в его исследова­ниях. Он отмечал, что «важное значение выводов Н.Г. Чумаченко состоит в том, что он решительно поддержал высказанное еще в пятидесятые годе С.К. Татуром и А.Ш Маргулисом положение о том, что учет только средство, орудие контроля, но не контроль и аргументированно показал, что учет не подменяет и не заменяет контроль, как функцию управления».

В 1971 году советом Министров СССР было принято постановление «О мерах по дальнейшему улучшению организации учета и отчетности в народном хозяйстве» [СП СССР, 1971г.. №13, ст.94], которым было отражено итоги первого этапа работ, связанных с централизацией бухгалтерского учета и выработаны направления совершенствования системы накопления учетно-экономической информации при условии внедрения перфорационных вычислительных машин (ПВМ) и ЭВМ тогда еще первого поколения. В этих условиях организация и само осуществление бухгалтерского контроля должны были претерпевать принципиальные изменения.

Анализ содержания «Положения о главных бухгалтерах», утв. Постановлением Совета Министров СССР от 24 января 1980г. №59 показывает, что государство, будучи собственником всего национального богатства в одном лице, стремилось повысить роль специалистов по бухгалтерскому учету в осуществлении контроля за сохранностью собственности. Однако впервые на законодательном уровне признается право делегирования полномочий, а значит и ответственности за их исполнение от главного бухгалтера другим должностным лицам. У главного бухгалтера появляется возможность сокращения работ по контролю, которые он лично выполнял относительно тех объектов, которыми он не мог объективно управлять, давать оценку состояния внутреннего контроля в подразделениях бухгалтерии.

В 1985 году (см. п.7 таблицы 1.1.) претворяются в жизнь те меры, о которых декларировалось в 1971 году. В условиях механизации и автоматизации учетного процесса происходит расширение границ бухгалтерского контроля. Наряду с традиционными методами контроля, появляются логические методы контроля, обеспечивающие автоматическую локализацию ошибок.

Распад союзного государства, появление в границах СНГ – независимого государства Украины – предполагало создание новой, своей законодательной основы накопления учетно-экономической информации, принципиальных изменений в организации всей системы контроля в государстве, в том числе поиск новых подходов в организации внутреннего контроля.

При разработке «Положения об организации бухгалтерского учета и отчетности в Украине» был учтен опыт прошлого и контроль по прежнему рассматривался как важнейшая задача бухгалтерского учета. Вновь допускалась определенная неточность. Как известно задачи любого вида деятельности определяются ее целью, а целью бухгалтерского учета и составления отчетности является предоставление полной, правдивой и непредвзятой информации о финансовом состоянии и деятельности предприятия пользователям для принятия решений.

Такого рода «неточность», как правило, приводит к тому, что практически большинство из контрольных функций не осуществляются работниками учета, а всего лишь «подразумеваются». Осложняется этот процесс появлением многообразия собственников каптала, которым необходима отлаженная система внутреннего контроля всех финансово-хозяйственных процессов. Постепенно назревала необходимость принятия Закона, регулирующего учетно-контрольную деятельность персонала бухгалтерии [см. табл. 1.1. п.9]. впервые сделан четкий акцент на том, что собственник разрабатывает систему внутреннего контроля хозяйственных операций и определяет права работников на подписание документов. На главного бухгалтера возложена обязанность организации контроля. Функции учета и контроля не отождествляются, а рассматриваются в единстве.

Таким образом, для построения теоретических основ бухгал­терского контроля принципиальное значение имеет:

- признание единства, но не отождествления двух различных, самостоятельных функций управления учет и контроль;

- понимание существа проявления контрольной функции бух­галтерского учета из действия элементов метода науки об учете;

- осознание невозможности полного проявления контроля, имманентного бухгалтерскому учету без дополнительной реализации контроля, как функции управления, в той ее части, в которой она закреплена за аппаратом бухгалтерии Законом о бухгалтерском учете и финансовой отчетности;

- представление контроля в единстве его структуры. Видов, цели, задач, конкретных работ (функций);

- системный подход в организации бухгалтерского контроля, то есть научная организация последнего должна базироваться на представлении бухгалтерского контроля, как подсистемы в общей системе внутрихозяйственного контроля. Системный подход предполагает соблюдение основных принципов организации каждого элемента входящего в систему, то есть объекта, субъекта и средств контроля.

Если внутренний контроля рассматривать как кибернетическую (управляющую) систему, которая является самостоятельной функцией системы управления в целом, то ему присущи черты, характерные последней.

Бухгалтерскому контролю присущи отдельные свойства. Так, бухгалтерский контроля является обособившимся видом работ бухгалтерского аппарата, возникшие в результате труда и специализации в сфере управления. Это такой вид деятельности, который осуществляется работниками бухгалтерии и который может служить объективной основой для создания специальных подразделений (контрольных групп, контрольно-ревизионных или инвентаризационных отделов).

Таким образом, в системе внутреннего контроля, бухгалтерский, занимает особое место, которое определяется тем, что подавляющее большинство актов хозяйственной деятельности, зафиксированных в определенных носителях информации подвергается изучению, оценке со стороны работников такого отдела аппарата управления предприятием – как бухгалтерия. Она, в свою очередь, может иметь достаточно сложную организационную структуру (при централизации учета и контроля). Работа подразделений центральной бухгалтерии (ЦБ) направляется и координируется главным бухгалтером при активной помощи начальников отделов, групп, секторов.


Сейчас читают про: