double arrow

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА УКРАЇНСЬКИХ ФОНДОВИХ ІНДЕКСІВ


Індекси Компа­нія, що розра­ховує Галузь, що до­сліджується Кіль­кість цінних паперів у базі Методика розраху­нку На яких котиру­ваннях базується Пері­одич­ність розра­хунку Початок розра­хунку
Business Partners Business Partners Загальний 4—8 Зважене середнє ПФТС Щоти­жня 1.08.97
INDEX-SGU Societe Gener­ale Ukraine Загальний Близько 15 Зважене середнє ПФТС і власні угоди Щоти­жня 1.08.97
ProU-50 Prospect Invest­ments Загальний 50 Зважене середнє ПФТС, теле­фонний ринок До сер­пня що­тижня, потім що­денно 1.01.97
КАС — галу­зеві індекси Альфа-капітал Металургійна, хіміч­на, ене­ргетична, наф­тогазова, ма­шинобу­дівна відповідно 3—10 Зважене середнє ПФТС Що­денно 29.08.97
КАС-20(s) Альфа-капітал Загальний Середнє арифме­тичне ПФТС Що­денно 1.01.97
КАС-20(w) Альфа-капітал Загальний Зважене середнє ПФТС Що­денно 9.06.97
ПФТС-ін­декс ПФТС Загальний Близько 20 Зважене середнє ПФТС Що­денно 1.10.97

Планується розрахунок щоденних значень КАС-20. Це дасть змогу будувати лінійну зміну індексу і проводити глибший аналіз динаміки ринку цінних папе­рів.

У разі переваги простого індексу над зваженим інвестору ви­гідніше купувати цінні папери різних підприємств, ніж вкладати кошти в цінні папери великих емітентів.

Фахівці інвестиційної компанії «Проспект Інвестментс» роз­раховують ще один індекс українського ринку цінних паперів -РгоU-50.

В основу розрахунку індексу покладено стандартну методику капіталізова­них індексів. Капіталізація кожного емітента визна­чається множенням загаль­ної кількості акцій цього емітента на ціну, розраховану, як середньозважена ціна попиту учасників рин­ку, які котирують ці акції.

де СПта Сб— відповідно поточна і базова середні ринкові ціни акцій кожної з компаній, включених до бази розрахунку індексу; Q — загальна кількість ак­цій емітента. Початкове значення ін­дексу — 100.

Для розрахунку ціни акцій використовують котирування різ­них торговель­них майданчиків: ПФТС, фондових бірж, «теле­фонного ринку», що дає змогу зробити індекс РгоU-50 об'єктив­нішим і представницьким.

Індекс ІРІ- Uрозраховують спільно агенція «Інтерфакс-Україна» і компанія «Полар-інвест». Щохвилини його почали розраховува­ти з 1 січня 1999р. До бази індексу входять найліквідніші акції, а зміни лістингу проводять щомі­сяця. Особливістю цього індексу є те, що його розраховують на підставі дола­рових цін акцій.

де IPI(0) — минуле значення індексу; мCAP, мCAP(0)— сумарна по­точна та ми­нула ринкова капіталізація підприємств, що входять до індексу.

Де рi— ціна i-ї акції; Кi— кількість акцій і-го емітента, що пере­бувають в обігу; п — кількість емітентів у лістингу індексу. Базо­ве значення індексу — 1000.
Індекс ПФТС — це середнє для найліквідніших українських акцій, що мають найбільшу ринкову капіталізацію. Його розра­ховують щотижня у гривнях і дола­рах на підставі реальних угод і твердих котирувань у ПФТС. Частка акцій компа­ній, що вклю­чається до індексу та обертається на ринку, має перевищувати 10 % від їхньої загальної кількості. Компоненти індексу зважу­ють на підставі ринкової капіталізації, однак частку держави і стратегічного інвестора, як правило, виклю­чають. Склад індексу переглядають на відповідність зазначеним критеріям щомі­сяця, а в разі потреби вносять певні зміни.

Критерії для вибору підприємств до списку індексу такі:

1. Підприємства-емітенти мають пройти лістинг ПФТС і на­
лежати до першого або другого рівнів списку ПФТС.

2. До переліку акцій підприємств, що входять до індексу,
відбирають акції, за якими в ПФТС була зареєстрована найбіль­
ша кількість двосторонніх угод. Причому ціна двосторонньої
угоди не має бути меншою за найкращу ціну купівлі й не біль­
шою за найкращу ціну продажу на момент уведення звіту в си­
стему.

де ∑МСП і ∑МСб — сума ринкової капіталізації компаній, що входять до бази індексу, у поточний та базовий період відповід­но. Ринкова капіталізація визнача­ється як добуток ціни на кіль­кість емітованих акцій. Ціну, своєю чергою, визна­чають як ціну останньої угоди в поточний період, що потрапляє в коридор: най­краща ціна покупки-- найкраща ціна продажу на момент закриття торгової сесії. Якщо такої угоди немає, за ціну акції приймають значення середини цього кори­дору. Початкове зна­чення індексу — 100.Індекс ПФТС визнаний Міжнародною фінансовою корпорацією (МФК) як єдиний індекс для використання цією організацією під час моніторингу внутрішнього стану українського ринку цінних паперів. У квітні 1998 р. Україна як ринок, що розвивається, була включена до системи індексів МФК до індексу IFC Frointer. Дані для розрахунку індексу грунтуються на результатах торгівлі у ПФТС.

З метою подальшого розвитку ринку цінних паперів, забез­печення інформу­вання громадськості стосовно тенденцій роз­витку ринку корпоративних прав та на виконання п. 3.3 Заходів щодо забезпечення виконання у 2000 р. завдань, передба­чених Посланням Президента України до Верховної Ради України, Програмою діяльності Кабінету Міністрів України та спрямованих на поліп­шення соціально-економічного стану України, затверджених постановою Кабі­нету Міністрів Украї­ни від 29.04.2000 р. № 747, Державною комісією з цінних па­перів та фондового ринку було затверджено Методику розра­хунку інтеграль­ного індексу фондового ринку (рішення Комісії від 20.12.2000р. №237).

Методикою передбачено, що розрахунок інтегрального індек­су здійснюють на підставі квартальних звітів торговців цінними паперами за результатами всіх ви­конаних угод з купівлі-продажу акцій. Тобто базою розрахунку індексу є всі угоди купівлі-про­дажу акцій, що були виконані на організованому й неорганізова­ному ринках цінних паперів України.

Інтегральний індекс враховує особливості побудови фондово­го ринку України, які полягають у тому, що на організованому ринку здійснюється лише близько 15 % від обсягу всіх виконаних угод із цінними паперами.

Починаючи від липня 2000 р., початку розрахунку інтегрально­го індексу, спо­стерігається загальна тенденція до його зростання, пов'язана зі збільшенням кілько­сті угод із цінними паперами, збільшенням середньої ціни купівлі-продажу акцій та кількості емітентів, із цінними паперами яких здійснюються угоди на рин­ку цінних паперів.

Це свідчить про загальне поліпшення макроекономічних про­цесів у країні й по­силення інтересу інвесторів до акцій вітчизня­них підприємств.

Заказать ✍️ написание учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Сейчас читают про: