double arrow

Відповідно до ПКУ, до юридичних осіб, що звільняються від сплати

земельного податку звільняються:

а) заповідники, національні природні парки, заказники, ботанічні сади;

б) вітчизняні дослідні господарства науково-дослідних установ і навчальних

закладів та зареєстровані релігійні й благодійні організації, які не зай­маються

підприємницькою діяльністю;

в) ) платник фіксованого сільськогосподарського податку за земельні ділянки, які

використовуються для ведення сільськогосподарського товаровиробництва;

г) всі відповіді вірні.

140. Податок на землю перераховується до місцевих бюджетів у розмірах:

а) 100% до бюджетів міст Києва та Севастополя;

б) 75 % плати за землю — для бюджетів міст республі­канського значенння,

АРК та міст обласного зна­чення;

в) 60 % плати за землю — для бюджетів сіл, селищ, міст районного значення

та їх об'єднань;

г) всі відповіді вірні

Варіант – 10

141. Що є об'єктом оподаткування податку на прибуток підпри­ємств:

а) прибуток, який визначається шляхом зменшення суми валових до­ходів звітного періоду на

суму валових витрат звітного податкового пері­оду та амортизаційних відрахувань;

б) дохід, який визначається шляхом зменшення суми операційних ви­трат на суму загально ви

робиичих витрат звітного податкового періоду;

в) прибуток, який визначається шляхом зменшення суми доходів звіт­ного періоду на собі вар

тість реалізованих товарів, виконаних робіт, нада­них послуг та суму інших витрат звітного по

даткового періоду;

г) прибуток, який визначається шляхом збільшення суми доходів звіт­ного періоду на собівар
тість реалізованих товарів, виконаних робіт, нада­них послуг та суму інших витрат звітного по

даткового періоду.

Витрати на проведення ремонту, реконструкції, модернізації та інших видів поліп

Шення основних засобів підлягають амортизації у розмірі, що ...

а) перевищують 10 відсотків сукупної балансової вартості відповідної групи основних засобів;

б) перевищують 10 відсотків сукупної балансової вартості всіх груп основних засобів;

в) не перевищують 10 відсотків сукупної балансової вартості відповід­ної групи основних за-

собів;

г) не перевищують 10 відсотків сукупної балансової вартості всіх груп основних засобів на

початок звітного року.

За яким методом амортизація основних засобів визначається як добуток фактичного

місячного обсягу продукції (робіт, послуг) та ви­робничої ставки амортизації?а)прискореного зменшення залишкової вартості;

б) виробничий;

в)кумулятивний;

г)зменшення залишкової вартості.

За яким методом амортизація основних засобів визначається як добуток вартості, яка

Амортизується, та кумулятивного коефіцієнта?

а)прискореного зменшення залишкової вартості;

б) виробничий;

в)кумулятивний;

г)зменшення залишкової вартості.

За яким методом амортизація основних засобів визначається як добуток залишкової

вартості об'єкта на початок звітного року або пе­рвісної вартості на дату початку нараху

Вання амортизації та річної норми амортизації, яка обчислюється відповідно до строку

Корисного використання об'єкта і подвоюється?

а) прискореного зменшення залишкової вартості;

б) прямолінійний;

в) кумулятивний;

г) зменшення залишкової вартості.


Сейчас читают про: