double arrow

Які товари не належать до підакцизних товарів?


1. Спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво

2. Тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну

3. Нафтопродукти, скраплений газ

4. Продовольче зерно

32. Податок, що стягується митницею на товари та інші предмети, які переміщуються через митний кордон України, – це:

1. Акцизний податок

2. Мито

3. Податок на прибуток

4. Податок на додану вартість

33. Вкажіть платників податку на прибуток з числа резидентів:

1. Суб’єкти господарювання – юридичні особи, які провадять господарську діяльність як на території України, так і за її межами

2. С.-г. товаровиробники, у яких частка с.-г. виробництва за попередній податковий рік дорівнює або перевищує 75%

3. Фізичні особи-резиденти

4. Фізичні особи-нерезиденти

Які доходи враховуються при обчисленні об'єкта оподаткування податком на прибуток підприємств?

1. Дохід від операційної діяльності та інші доходи

2. Суми коштів у частині надміру сплачених податків та зборів

3. Сума попередньої оплати та авансів, отримана в рахунок оплати

4. Сума податку на додану вартість

35. Вкажіть, які доходи включаються до доходів від операційної діяльності при обчисленні об'єкта оподаткування податком на прибуток:
1. Дохід від реалізації товарів, виконаних робіт, наданих послуг

2. Доходи у вигляді дивідендів, отриманих від нерезидентів, процентів

3. Доходи від операцій оренди/лізингу

4. Суми штрафів та/або неустойки чи пені, фактично отримані

36. Вкажіть, які доходи включаються до інших доходів при обчисленні об'єкта оподаткування податком на прибуток:

1. Дохід від реалізації товарів, виконаних робіт, наданих послуг

2. Дохід банківських установ

3. Суми штрафів та/або неустойки чи пені, фактично отримані

4. Сума попередньої оплати та авансів, отримана в рахунок оплати товарів, виконаних робіт, наданих послуг

37. Вкажіть, які доходи не враховуються при визначенні об'єкта оподаткування податком на прибуток:

1. Сума попередньої оплати та авансів, отримана в рахунок оплати товарів, виконаних робіт, наданих послуг

2. Дохід від реалізації товарів, виконаних робіт, наданих послуг

3. Дохід банківських установ

4. Суми штрафів та/або неустойки чи пені, фактично отримані

38. Датою визнання доходу від реалізації товарів при оподаткуванні податком на прибутки є:

1. Дата переходу покупцеві права власності на реалізований товар

2. Дата складання акта або іншого документа, якій підтверджує виконання робіт або надання послуг

3. Дата переходу власності на іноземну валюту

4. Дата фактичного надходження штрафів, пені, неустойки

39. Вкажіть, які витрати враховуються при обчисленні об’єкта оподаткування податком на прибуток:

1. Витрати не пов’язані з провадженням господарської діяльності2. Сума попередньої (авансової) оплати товарів, робіт, послуг

3. Витрати операційної діяльності та інші витрати

4. Дивіденди

40. Вкажіть, які витрати включаються до витрат операційної діяльності при обчисленні об’єкта оподаткування податком на прибуток:

1. Собівартість вироблених та реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг

2. Витрати, пов’язані з провадженням господарської діяльності

3. Інші витрати звичайної діяльності

4. Фінансові витрати

 

Варіант - 13

41. Вкажіть, які витрати включаються до інших витрат при обчисленні об’єкта оподаткування податком на прибуток:

1. Адміністративні витрати

2. Фінансові витрати та інші витрати звичайної діяльності

3. Витрати на збут та Загальновиробничі витрати

4. всі відповіді вірні.

42. Вкажіть, які витрати підлягають амортизації:

1. Витрати на придбання, самостійне виготовлення основних засобів

2. Витрати на утримання основних засобів, що знаходяться на консервації

3. Витрати на ліквідацію основних засобів

4. Витрати на придбання невиробничих основних засобівСейчас читают про: