double arrow

Х1\/ від 16 липня 1999 р

ЗАКОН У К Р А Ї Н И

Додатки

Висновки

Не дивлячись на те, що перехід до ринкової економіки передбачає зменшення ролі держави в інноваційній діяльності, через ряд обставин (в першу проблема інвестиційного клімату) найближчим часом в Україні держава і надалі змушена відігравати ключову роль в фінансуванні найважливіших напрямків НТП.

Проте доцільно дещо змінити схему такого фінансування. Джерелом коштів повинні активніше виступати позабюджетні фонди, до участі в яких потрібно активно залучати приватний капітал, комерційні банки, тощо.

Необхідно визначити пріоритетні напрямки розвитку вітчизняної науки і забезпечити підтримку на найбільш цінних та незахищених напрямках НТП.

На пріоритетних напрямках доцільно створювати об’єднання зацікавлених організацій та підприємств, фінансові та фінансово- промислові групи.

Взаємодія органів держуправління з науково-технічними організаціями повинна будуватись головним чином на контрактній основі, в порядку конкурсного та критеріального відбору проектів.

Потрібно відшукувати форми залучення недержавних коштів в фінансування інноваційного процесу, проте це стане можливим лише в разі утворення сприятливого інвестиційного клімату, в першу чергу - реформа податкової системи, стабільна правова база та ін.


Список використаної літератури:

1. Пересада А.А. Основы инвестиционной деятельности. - Киев, 1996

2. Доронина М.С. Организация деятельности инвестиционных фондов и компаний. - Харьков, 1996

3. Леонов М.Д. Інвестиційні фонди на фінансовому ринку України. - Київ, 1996.І

4. Штольте П. Инвестиционные фонды. - Москва, 1996

5. Абрамов А.Е., Волкова В.П. Паевые инвестиционные фонды: комментарий и нормативные акты. - Москва, 1996.

6. Алымов Н.А. Экономические отношения в сфере научно-технической деятельности. - Киев, 1992.

7. Беркович А.Е. Финансирование работ по изобретательству и рационализации. Образование на предприятиях фонда. - Киев, 1996.

8. Бузько И.Р. Экономический риск и управление инновационной деятельностью. - Киев, 1996

9. Бабинцев В.С. Формирование стратегии и выбор приоритетов научно-технического развития США. - Москва. 1988.

10. Гвишиани Д.М. Политика США в области науки. - Москва, 1987.

11. Миловидов В.Д. Паевые инвестиционные фонды. - Москва, 1996.

Про спеціальний режим інвестиціііиої та інноваційної діяльності технологічних парків "Напівпровідникові технології і матеріали, оптоелектроніка та сенсорна техніка", "Інститут електрозварювання імені Є.О. Патона", "Інститут монокристалів"

Цей Закон визначає правові та економічні засади запровадження та функціонування спеціального режиму інвестиційної та інноваційної діяльності технологічних парків "Напівпровідникові технології і матеріали, оптоелектроніка та сенсорна техніка" (м. Київ), "Інститут електрозварювання імені Є.О.Патона" (м. Київ), "Інститут монокристалів" (м. Харків) (далі — технологічні парки).

РОЗДІЛ І ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Терміни, які вживаються в цьому Законі

1. Для цілей цього Закону терміни вживаються в такому значенні:

технологічний парк — юридична особа або об'єднання на підставі договору про спільну діяльність юридичних осіб (учасників), головною метою яких є діяльність щодо виконання інвестиційних та інноваційних проектів, виробничого впровадження наукоємних розробок, високих технологій та конкурентоспроможної на світових ринках продукції;

дочірнє підприємство — підприємство, що створюється технологічним парком для виконання інвестиційних та інноваційних проектів і випуску інноваційної продукції, єдиним засновником і власником якого є технологічний парк;

спільне підприємство — підприємство, що створюється для виконання інвестиційних та інноваційних проектів, одним із засновників якого є технологічний парк, а іншими — резиденти чи нерезиденти, внесок яких до статутного фонду становить суму в національній валюті, еквівалентну не менше:

для резидентів — 50 000 доларів США;

для нерезидентів — 100 000 доларів США;

учасники технологічного парку — об'єднання юридичних осіб — суб'єкти наукової, науково-технічної діяльності та підприємницької діяльності, що уклали в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, договори про спільну діяльність щодо виконання інвестиційних та інноваційних проектів;

інноваційний проект технологічного парку — комплект документів, який включає опис взаємопов'язаних заходів технологічного парку, його учасників, дочірніх і спільних підприємств, співвиконавців та виробників продукції щодо проведення наукових досліджень, технічного, технологічного, конструкторського проектування, випуску дослідних партій та виробництва інноваційної продукції, а також щодо фінансового, кадрового, маркетингового та комерційного забезпечення виробничого впровадження нових товарів та надання послуг;

інвестиційний проект технологічного парку — комплект документів, який включає опис взаємопов'язаних заходів технологічного парку, його учасників, дочірніх і спільних підприємств, співвиконавців та виробників продукції щодо реалізації майнових та інтелектуальних цінностей як інвестора, так і власних з метою одержання прибутку та/або досягнення соціального ефекту;

спеціальний режим інвестиційної та інноваційної діяльності — правовий режим, який передбачає встановлення податкових та митних пільг, а також надання державної підтримки, стимулювання діяльності технологічних парків, їх учасників, дочірніх і спільних підприємств, що виконують інвестиційні та інноваційні проекти за пріоритетними напрямами науково-технічної діяльності технологічних парків;

пріоритетні напрями науково-технічної діяльності технологічного парку (далі — пріоритетні напрями діяльності технологічного парку) — економічно і соціальне обумовлені напрями науково-технічної діяльності технологічного парку, спрямовані на випуск конкурентоспроможної високотехнологічної та інноваційної продукції і насичення нею внутрішнього ринку.

Стаття 2. Сфера застосування Закону

Дія цього Закону поширюється на технологічні парки,їхучасників, дочірні і спільні підприємства, що виконують інвестиційні та інноваційні проектиза пріоритетними напрямами діяльності технологічних парків.

РОЗДІЛII

ОСОБЛИВОСТІ ЗАПРОВАДЖЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО РЕЖИМУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ТА ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Стаття 3. Особливості запровадження спеціального режиму інвестиційної та інноваційної діяльності

Спеціальний режим інвестиційної та інноваційної діяльності запроваджується для технологічних парків, їх учасників, дочірніх і спільних підприємств строком на 15 років і діє при виконанні інвестиційного та інноваційного проектів за пріоритетними напрямами діяльності технологічних парків протягом перших п'яти років з дати реєстрації проектів, але в межах вищевизначеного строку дії спеціального режиму інвестиційної та інноваційної діяльності.

Пріоритетні напрями діяльності для кожногоізтехнологічних парків затверджуються Президією Національної академії наук Українита Державним комітетом України з питаньнауки та інтелектуальної власності за погодженням з Агентством з питань спеціальних (вільних) економічних зон.

Положення про порядок розгляду і реєстрації інвестиційних та інноваційних проектівза пріоритетними напрямами діяльності технологічних парків затверджується Кабінетом Міністрів України.

Стаття 4. Особливості оподаткування технологічних парків та їх учасників, дочірніх та спільних підприємств

1. Суми податку на додану вартість, нараховані в порядку, встановленому Законом України "Про податокна додану вартість",по операціях з продажу товарів (виконання робіт, падання послуг), пов'язаних з виконанням інвестиційних та інноваційних проектів за пріоритетними напрямами діяльності технологічних парків, і суми податку з прибутку, одержаного від виконаннязазначених проектів,нараховані у порядку, встановленому Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств", технологічні парки, їх учасники, дочірні та спільні підприємства не перераховують до бюджету,а зараховують на спеціальні рахунки та використовують зазначені суми виключно на наукову та науково-технічну діяльність, розвиток власних науково-технологічних і дослідно-експериментальних баз.

Порядок зарахування сум податків на спеціальний рахунок та їх використання встановлюється Кабінетом МіністрівУкраїни.

2. Технологічні парки, їх учасники, дочірні таспільніпідприємства звільняються від сплати зборудо Державного інноваційного фонду, що нараховується від обсягів реалізації продукції в межах інвестиційних таінноваційних проектів,які виконуютьсяза пріоритетниминапрямами діяльності технологічних парків.

3. Норми частин першої і другої цієї статті застосовуються у період виконання кожного інвестиційного та інноваційного проекту, але не більше ніж па п'ять років з моменту реєстрації проекту.

4. Технологічні парки, Їх учасники, дочірні та спільні підприємства, яким надаються пільги згідно з частинами першою і другою цієї статті, забезпечують ведення окремого бухгалтерського обліку операцій, пов'язаних з виконанням інвестиційних та інноваційних проектів, відповідно до цього Закону. Не використані протягом встановленого цим Законом строку дії спеціального режиму інвестиційної та інноваційної діяльності кошти, накопичені на спеціальних рахунках, підлягають зарахуванню до Державного бюджету України.

Стаття 5. Особливості державної підтримки інвестиційної та інноваційної діяльності

1. Інвестиційні та інноваційні проекти, які виконуються у встановленому цим Законом порядку, є пріоритетними для залучення кредитів, що надаються під державні гарантії іноземними державами, банками, міжнародними фінансовими організаціями, іншими фінансово-кредитними установами.

2. Інвестиційні та інноваційні проекти, які викопуються у пріоритетних напрямах діяльності технологічних парків, є пріоритетними для залучення коштів Державного інноваційного фонду та його регіональних відділень.

3. У разі невиконання учасниками технологічних парків своїх зобов'язань за договорами про спільну діяльність на виконання інвестиційних та інноваційних проектів за пріоритетними напрямами діяльності технологічних парків вони зобов'язані за наслідками податкового періоду, на який припадає припинення виконання договорів, збільшити свої податкові зобов'язання на суму вивільнених від оподаткування коштів за весь період дії таких договорів, а також сплатити пеню, нараховану на таку суму, виходячи з 120 відсотків облікової ставки Національного банку України, що діяла на день збільшення податкового зобов'язання, таза період віддати вивільнення таких коштів до дати їх сплати до бюджету.

Стаття 6.Порядок ввезення товарів, устаткування, обладнання, сировини, матеріалів, комплектуючих та інших предметів, які використовуються технологічними парками, їх учасниками, дочірніми і спільними підприємствами

1.Сировина, матеріали, устаткування, обладнання, комплектуючі та інші товари (крім підакцизних товарів, за винятком товарів згідно з кодами ТН ЗЕД 852110310, 852110390, 852810), які не виробляються в Україні або виробляються, але не відповідають технічним характеристикам та міжнародним стандартам, при ввезенні в Україну для використання технологічними парками, їх учасниками, дочірніми та спільними підприємствами при виконанні у встановленому цим Законом порядку інвестиційних та інноваційних проектів звільняються від сплати ввізного мита та податку на додану вартість.

Номенклатура та обсяги ввезення сировини, матеріалів, устаткування, обладнання, комплектуючих та інших предметів визначаються при реєстрації інвестиційних та інноваційних проектів.

2. У разі використання сировини, матеріалів, устаткування, обладнання, комплектуючих та інших товарів не для потреб виконання інвестиційних та інноваційних проектів ввізне мито та податок па додану вартість сплачуються до бюджету в повному обсязі. При цьому платник податку зобов'язаний збільшити податкові зобов'язання за наслідками податкового періоду, в якому відбулося таке порушення, на суму ввізного мита, податку на додану вартість, що мала бути сплачена при ввезенні на митну територію України таких товарів, а також сплатити пеню, нараховану на таку суму податків, виходячи із 120 відсотків облікової ставки Національного банку України, що діяла па день збільшення податкового зобов'язання, за період їх нецільового використання.

3. Технологічні парки, Їх учасники, дочірні та спільні підприємства, які викопують інвестиційні та інноваційні проекти, щоквартально складають та подають до органів державної податкової служби за своїм місцем знаходження звіти про ввезені ними сировину, матеріали, устаткування, обладнання, комплектуючі та інші товари, а також про Їх цільове використання.

Стаття 7. Особливості валютного регулювання

1. Розрахунки за експортно-імпортними операціями, що здійснюються при виконанні відповідно до цього Закону інвестиційних та інноваційних проектів, провадяться у строк до 150 календарних днів.

2. Кошти, що надійшли в іноземній валюті від реалізації продукції (продажу товарів, виконання робіт, надання послуг) технологічних парків, їх учасників, дочірніх і спільних підприємств, не підлягають обов'язковому продажу.

Стаття 8. Особливості дії законодавства України при запровадженні спеціального режиму інвестиційної та інноваційної діяльності

1. Відносини, пов'язані із виконанням інвестиційних та інноваційних проектів за пріоритетними напрямами технологічних парків, регулюються цим Законом, а також іншими нормативно-правовими актами України.

2. При запровадженні спеціального режиму інвестиційної та інноваційної діяльності законодавство України з питань, урегульованих частинами першою і другого статті 4, частинами першою і другою статті 5, частинами першою і другою статті б та статтею 7, діє з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом.

3. Держава гарантує стабільність встановленого цим Законом спеціального режиму інвестиційної та інноваційної діяльності технологічних парків на весь строк, визначений цим Законом.

Стаття 9. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2000 року.

2. Кабінету Міністрів України:

- у тримісячний строк внести до Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у відповідність із цим Законом та привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

- у місячний строк забезпечити розробку і впровадження Положення про порядок здійснення контролю за цільовим використанням сировини, матеріалів, устаткування, обладнання, комплектуючих та інших товарів, що ввозяться в Україну для виконання інвестиційних та інноваційних проектів за пріоритетними напрямами діяльності технологічних парків.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА від 24 грудня 2001 р. N 1716

Київ

Про затвердження переліку державних наукових і науково-технічних програм з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки на 2002-2006 роки.

З метою забезпечення реалізації Закону України "Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки" ( 2623-14 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити перелік державних наукових і науково-технічних програм з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки на 2002-2006 роки (додається).

Функції державного замовника зазначених наукових і науково-технічних програм покласти на Міністерство освіти і науки.

2. Міністерству освіти і науки оголосити конкурс проектів, які виконуватимуться в межах державних наукових і науково-технічних програм згідно із затвердженим цією постановою переліком, у двомісячний термін після його завершення укласти з переможцями договори на виконання відповідних робіт та забезпечити фінансування цих програм у межах видатків, які щороку передбачатимуться на їх виконання у державному бюджеті.

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ

Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів Українивід 24 грудня 2001 р. N 1716

ПЕРЕЛІК

державних наукових і науково-технічних програм з пріоритетних напрямів

розвитку науки і техніки на 2002-2006 роки.

--------------------------------------------------------------------------------------

Назва програми | Очікувані результати

--------------------------------------------------------------------------------------

ПРОБЛЕМИ ДЕМОГРАФІЧНОЇ ПОЛІТИКИ, РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТА ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

Розвиток людського формування аналітичної бази та

потенціалу України теоретичних засад державної політики

розвитку людського потенціалу, системи критеріїв визначення середнього класу, основних засад Концепції державної підтримки середнього класу, внесення пропозицій до змін у законодавстві; розроблення комплексної програми подолання бідності - формування напрямів політики та розроблення заходів із забезпечення повної продуктивної зайнятості населення, механізмів посилення ефективності адресної соціальної допомоги.

Правові засади розроблення концепції розвитку

розбудови державності законодавчого забезпечення здійснення

реформ в адміністративній, фінансовій та виробничій сферах, пропозицій щодо вдосконалення законодавства.

Економічні проблеми розроблення та реалізація програми

розвитку держави сприятиме зростанню і розвитку

національної економіки, проведенню адміністративної реформи, посиленню дієздатності держави, ринковим перетворенням.

Дослідження створення бази соціологічних даних,

соціально-економічних отриманих під час проведення

та політичних процесів моніторингових досліджень з питань

в Україні соціально-економічних,

соціально-культурних, політичних та етносоціальних процесів; розроблення ефективної моделі державної соціальної політики.

Стратегічні шляхи створення науково обгрунтованих засад

розвитку формування державної науково-технічної

науково-технічного політики; методологічних засад

потенціалу України аналітичного та евристичного

прогнозування розвитку науково–технічного потенціалу;

удосконалення інформаційно-аналітичної системи прийняття державних управлінських рішень щодо розвитку науково-технічного потенціалу, формування інформаційних ресурсів для прийняття стратегічних рішень, регіональної моніторингової мережі із сучасними інформаційними та телекомунікаційними технологіями.

Технологічне створення системної методології та

передбачення як комплексу програмно-інструментальних

системна методологія засобів для розроблення сценаріїв

інноваційного розвитку інноваційного розвитку великих

України підприємств, окремих галузей

промисловості та економіки в цілому. Визначення перспективних напрямів науки і техніки, конкурентоспроможності нових технологій і наукових ідей, виявлення рушійних сил інтенсивного розвитку, впровадження технологічних і технічних інновацій, пошук раціональних рішень для стимулювання інноваційного розвитку держави.

ЗБЕРЕЖЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА (ДОВКІЛЛЯ)

ТА СТАЛИЙ РОЗВИТОК

Утилізація та створення сучасної технологічної,

знешкодження методично-організаційної системи

небезпечних викидів і екологічних заходів, яка дозволить

скидів цілеспрямовано вирішувати питання

зменшення якісного та кількісного складу небезпечних викидів і скидів промислових об'єктів (ПЕК, хімічна промисловість, металургія) з метою поліпшення умов довкілля; зменшення викидів небезпечних речовин транспортними засобами.

Біоресурси: стале створення основ принципово нового

використання, підходу сталого використання

збереження, збагачення біоресурсів, що випливає з їх біосферної

ролі і стосується всіх основних проявів буття населення, та систем конкретних дій, що сприятимуть збереженню біорізноманіття, усуненню дисбалансу у використанні біоресурсів; розроблення технологій невиснажливого використання біоресурсів та їх збагачення, сприяння розвитку економіки.

Новітні технології розроблення технологій та агротехнічих

використання та агромеліоративних заходів,

меліорованих земель спрямованих на збереження

агроландшафтів, запобігання деградації, відтворення родючості грунтів. Інформаційно-аналітичне та інформаційно-дорадче забезпечення ведення землеробства на меліорованих землях.

Агротехнології, розроблення стандартів високоефективного

спрямовані на землекористування, системи моніторингу

запобігання та інформування заінтересованих

забрудненню та користувачів, що дозволить оперативно

руйнації екосистем реагувати на зміни в агроландшафтах,

підвищити їх продуктивність та запобігати руйнації; економічна оцінка земель, екологічна і соціальна оцінка проведених заходів з впровадження нових систем землекористування.

НОВІТНІ БІОТЕХНОЛОГІЇ; ДІАГНОСТИКА І МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ НАЙПОШИРЕНІШИХ ЗАХВОРЮВАНЬ

Мікробні біотехнології створення високоефективних

штамів-продуцентів біологічно активних речовин мікробного походження, розроблення нових технологічних процесів для отримання препаратів, цінних для медицини, сільського господарства, промисловості та охорони довкілля, продуктів, які іншим чином, ніж шляхом мікробного синтезу, отримати неможливо; заміна на внутрішньому ринку частини імпортних біотехнологічних продуктів.

Біотехнології рослин розроблення нових методів трансформації

та біобезпека рослин і створення нових форм

трансгенних рослин, створення цільових генетичних конструкцій, селекція рослинних продуцентів біологічно активних речовин, паспортизація сортів сільськогосподарських рослин молекулярно-генетичними методами, розроблення правил для вивільнення трансгенних організмів, методик посткомерційного моніторингу трансгенних рослин.

Нові лікарські організація надійного функціонування

препарати системи доклінічного випробування нових

фармакотерапевтичних засобів профілактики і лікування захворювань (інфекційних, онкологічних, серцево-судинних тощо); розроблення технологій створення сучасних препаратів з високою специфічною активністю, ефективністю і безпечністю для людини з метою подальшого застосування на етапах клінічної апробації та медичної практики.

Нові технології та впровадження в практику охорони здоров'я

засоби діагностики і новітніх медичних технологій,

лікування найбільш імпортозамінних експортоспроможних

поширених захворювань технічних засобів для їх забезпечення,

підвищення рівня медичної допомоги населенню; створення конкурентоспроможного виробництва нових типів медичних приладів, спеціалізованих інформаційних систем та засобів, розвиток структури послуг з медичної допомоги населенню.

Генні та аналітичні опрацювання нових науково обгрунтованих

біотехнології рішень та розробок для створення

конкурентоспроможних на світовому ринку аналітичних та генних біотехнологій, які включатимуть отримання індивідуальних генів, побудову рекомбінованих молекул та перенесення їх у певний організм з метою його спрямованої модифікації; забезпечення надпродукції ферментів і білків аналітичного призначення, створення нових біоаналітичних сенсорних систем для експресного аналізу в медицині та екології.

НОВІ КОМП'ЮТЕРНІ ЗАСОБИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА

Нові вітчизняні створення та впровадження у різні сфери

інтелектуальні діяльності держави високопродуктивних

комп'ютерні засоби обчислювальних систем з високим рівнем

машинного інтелекту на базі методології системної інтеграції, яка взаємно погоджує: методи та засоби багаторівневої розподіленої обробки інформації; технологію проблемної орієнтації на базі віртуальних реконфігурованих архітектур та засобів цифрової обробки сигналів; комплекс апаратно-програмних засобів підтримки машинного інтелекту; концепцію інтелектуальних мереж; ефективну взаємодію організацій і підприємств різної професійної спрямованості.

Системний аналіз, розроблення та впровадження

методи та засоби інструментарію інтегрованої

керування процесами інформаційної технології системного

різної природи; методи аналізу, прогнозування та підтримки

оптимізації, програмне рішень при управлінні економічними,

забезпечення та соціальними, науково-технічними та

інформаційні виробничими процесами для підвищення

технології у складних якості і конкурентоспроможності

системах національної продукції, зниження витрат,

розширення ринку збуту, підвищення обіговості коштів, зниження техногенного та екологічного ризику; створення науково-технічних основ для впровадження передових інформаційних технологій, програмне забезпечення та методи оптимізації складних систем у різних сферах суспільно-виробничої діяльності в Україні для поступового подолання її відставання від розвинутих країн; створення алгоритмічних засобів та інструментальних програмних систем для впровадження на промислових підприємствах, в паливно-енергетичному та агропромисловому комплексах.

Телекомунікаційні науково-методичне та інструментальне

системи та забезпечення побудови в Україні

інформаційні ресурси розвинутої телекомунікаційної

інфраструктури для забезпечення виконання завдань з подальшого розвитку інформатизації суспільства на основі зонових та регіональних мереж з інтеграцією послуг, середовищ, технологій та систем передачі; забезпечення доступу до інформаційних ресурсів, необхідних для успішної діяльності суспільства.

Наукове і навчальне створення цілеспрямованих програм

приладобудування наукових досліджень і розробок, приладів

і устаткування, необхідних для забезпечення першочергових потреб модернізації і оновлення матеріально-технічної бази наукових установ і навчальних закладів; унікального обладнання для провідних наукових шкіл; приладів і обладнання для потреб пріоритетних напрямів науки і техніки, в першу чергу нанотехнологій, біотехнологій, енерго- і ресурсозберігаючих технологій.

НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕНЕРГЕТИЦІ, ПРОМИСЛОВОСТІ ТА АГРОПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ

Енергоефективні та розроблення сучасних технологій для

ресурсозберігаючі підвищення ефективності

технології електроенергетики в аспекті розвитку

генерування, технологій генерування, перетворення та

перетворення та використання енергії. Створення та

використання енергії модернізація високонадійного

електротехнічного та енергетичного обладнання ТЕС, ГЕС та АЕС, технологічні та організаційні пропозиції для розв'язання проблем промислової та муніципальної енергетики, технологічні засади для впровадження електронної перетворювальної техніки, нові технологічні комплекси на її основі. Методи діагностики турбоагрегатів та продовження терміну їх використання.

Новітні технології створення системи науково-технічного

розвитку забезпечення розвитку енергетики, на

паливно-енергетичного основі якої розроблятимуться прогнози

комплексу макроекономічних показників розвитку

енергетичного комплексу на перспективу до 2030 року. Формування системи паливно-енергетичних балансів, визначення шляхів модернізації теплових електростанцій, створення новітніх екологічно чистих технологій, визначення рівнів використання нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії.

Ресурсозберігаючі розроблення ресурсозберігаючих

технології нового технологій нового покоління,

покоління в впровадження яких дозволить поліпшити

гірничо-металургійному енергетичні та економічні показники

комплексі сировинних, металургійних та суміжних

виробництв у гірничо-металургійному комплексі та забезпечить проведення інтенсивної ресурсо- та енергозберігаючої науково-технічної політики. Математичне забезпечення комплексного енергетичного та матеріального балансу металургійного виробництва. Створення безперервних технологій розливу сталі, ливарно-прокатних модулів тощо, технологій використання вторинних енергетичних ресурсів у металургійних процесах.

Енергоефективні та науково-технічне супроводження розвитку

ресурсозберігаючі зварювального виробництва, створення

технології, обладнання високоефективних зварних конструкцій із

та матеріали для застосуванням прогресивних методів

зварних конструкцій і зварювання, різання, паяння та інших

споріднених процесів процесів, високопродуктивного нового

обладнання, конкурентоспроможних зварювальних матеріалів, виготовлених на базі вітчизняної сировини, вдосконалення методів та засобів технічної діагностики; технологій утилізації та переробки промислових відходів.

Ресурсозберігаючі та організація нового конкурентоспроможного

енергоефективні виробництва машинобудівної продукції на

технології базі розроблення наукових засад

машинобудування формування високоефективних технологій

виготовлення та перспективних методів проектування виробів машинобудування, а також методів їх діагностики і продовження ресурсу з використанням нових досягнень фундаментальної науки.

Нові технології розроблення сучасних енергозберігаючих

виробництва, екологічно безпечних технологій

зберігання та вирощування сільськогосподарських

переробки культур для реалізації біологічного

сільськогосподарської потенціалу нових високоврожайних сортів

продукції і гібридів та підвищення обсягів

виробництва рослинницької продукції; нових технологій переробки та зберігання сільськогосподарської сировини та готової продукції з підвищеними споживчими якостями.

Технічні засоби нового розроблення нових технічних засобів для

покоління для механізації виробництва продукції

сільськогосподарського рослинництва, садівництва і

виробництва виноградарства, тваринництва, первинної

переробки, технічного сервісу, ефективного їх використання в умовах реформування сільськогосподарського виробництва.

НОВІ РЕЧОВИНИ І МАТЕРІАЛИ

Нові конструкційні розроблення технологій отримання

матеріали високоякісних конструкційних

високоміцних низьколегованих сталей та чавунів для машинобудівної, хімічної та будівельних галузей з високим рівнем функціональних властивостей; нових конструкційних матеріалів із заданими спеціальними міцностями та експлуатаційними властивостями для сучасної енергетики, нафтохімічної, гірничодобувної промисловості, машинобудування та медицини, технологій отримання конструкційних матеріалів з алюмінієвих та титанових сплавів для літакобудування; нових композиційних, керамічних, кераміко-полімерних та інших спеціальних матеріалів.

Нові функціональні та розроблення конкурентоспроможних базових

інтелектуальні технологій перспективних сцинтиляційних

матеріали матеріалів для атомної енергетики,

ядерної медицини та діагностичної апаратури тощо; технологій функціональної кераміки, матеріалів для забезпечення лазерної техніки та медицини, технологій отримання матеріалів функціональної електроніки; технологій отримання напівпровідникових і піроелектричних матеріалів; новітніх матеріалів і речовин для сучасних інформаційних технологій; нових матеріалів та виробів для кардіохірургії, урології, онкології, токсикології, реаніматології, гематології, ортопедії і травматології, офтальмології, стоматології.

Нові речовини та створення наукових засад для розроблення

матеріали хімічного широкої гами нових наукоємних хімічних

виробництва речовин і матеріалів, новітніх

технологій їх виробництва, в яких Україна має нагальну потребу, втілення отриманих результатів у різні галузі промисловості; технологій нових органічних речовин і матеріалів та композитів на їх основі для техніки нового покоління; нових неорганічних матеріалів з екстремальними властивостями, полімерних матеріалів для захисту устаткування, речовин і матеріалів для потреб агропромислового комплексу.


Сейчас читают про: