double arrow
Д. Гра, як провідна діяльність дошкільника. Структура сюжетно – рольової гри

Гра як провідна діяльність дітей дошкільного віку

Найважливішою зміною у психічних процесах і психологічних особливостях дитини на етапі, що зумовлює провідна діяльність дошкільника, є гра, у якій виникають і диференціюються нові види діяльності.

Гра - вид діяльності, який полягає у відтворенні дітьми дій дорослих і відносин між ними, спрямований на пізнання навколишньої діяльності.

У процесі гри у дитини з'являється потреба активно впливати на речі, предмети, що її оточують. Вона розвиває та формує інтелектуальні, емоційні, вольові якості особистості.

Соціальна ситуація розвитку у дошкільному віці

Дошкільний вік характеризується новою соціальною ситуацією розвитку, коли значно розширюються сфера взаємодії та коло спілкування дитини. Спілкування з дорослим значно ускладнюється, набуває нових форм і змісту. Дошкільнику вже недостатньо уваги дорослого і спіль­ної діяльності з ним, оскільки завдяки мовному розвитку його можливості спілкування розширилися. Він уже здатний спілкуватися не тільки про предмети, які сприймає безпосередньо, а й предмети, відсутні у конкретній ситуації взаємодії. Зміст спілкування стає позаситуативним, виходить за межі сприйнятої ситуації.

Головна потреба дошкільника - бути повноправним членом суспільства, жити і почувати себе на рівні з дорослими. Однак реально включитися у доросле життя він не може через його складність і свої обмежені можливості. Саме в цьому - розриві між прагненням бути як дорослий і неможливістю реалізувати це прагнення - полягає суперечність соціальної ситуації розвитку дошкільника. Єдиною діяльністю, яка дає змогу подолати цю суперечність, є сюжетно-рольова гра, у якій дитина виконує роль дорослого як носія певних суспільних функцій, вступає у стосунки з іншими дорослими, безпосередньо не присутніми. Рольова гра є провідною діяльністю дітей дошкільного віку, спрямованою на орієнтування у предметній і соціальній дійсності.
Рольова гра дає змогу дитині вступити у взаємодію з недоступними їй у реальній практиці сторонами життя, тому є провідною діяльністю дошкільника.

У соціальній ситуації розвитку дитини дошкільного віку все більшу роль починають відігравати однолітки, спілкування і стосунки з якими стають для неї не менш значущими, ніж взаємини з дорослими.

Усе це свідчить, що соціальна ситуація розвитку дошкільника ускладнюється і диференціюється, суттєво змінюються стосунки з дорослими, які і надалі залишаються центром її життя. Якщо у ранньому віці соціальна ситуація розвитку дитини визначалася лише стосунками з близькими людьми, то у дошкільному - вона вступає у стосунки з ширшим соціальним світом. Те, що дитина спостерігає у світі дорослих, стає предметом її ігрової діяльності, у якій дорослий присутній опосередковано. Гра стає провідним видом її діяльності. Спілкування з близькими дорослими набуває позаситуативного характеру і спонукається новими потребами. Дитина опановує нову сферу соціальних контактів - стосунки з однолітками.Внутрішня позиція дошкільника щодо інших людей характеризується усвідомленням: власного Я, своєї поведінки та інтересом до світу дорослих.

Игра особый вид деятельности человека. Она возникает в ответ на общественную деятельность в подготовке подрастающего поколения к жизни.

Игровая деятельность – является ведущей в дошкольном возрасте. Ребенку уже не достаточно совершать только бытовые действия, ему хочется водить машину, лечить людей и т д. Сделать это в реальной жизни невозможно. Создавшееся противоречие между желаемом и возможным приводит к возникновению сюжетно-ролевой игры. Она наиболее доступна для ребенка потому, что больше отвечает его психическим и физическим возможностям.

Виды игры:

1. Сюжетно-ролевая игра возникает на границе раннего и дошкольного возрастов и достигает своего расцвета в середине дош возраста.

Сюжетно-ролевая игра заключается в воспроизведении детьми действий взрослых и отношений между ними.

Сюжетно-ролевая игра носит характер замещения:

а) предметно-игровое замещение – перенос действий с одного предмета на другой при переименовании предмета, что выступает средством моделирования человеческих действий.

б) вербальное замещение – взяв на себя роль взрослого при воспроизведения смысла чел деятельности по средством обобщенных и сокращенных действий, приобретающих характер изобразительных жестов, что выступает как средство моделирования социальных отношений.

Игра дошкольника носит творческий характер (комбинирует).

а) разнообразные впечатления с собственного опыта.

б) в поисках способов реализации замысла в игре.

Сюжетно-ролевая игра отличается от других игр такими компонентами: сюжет, содержание, роль, правила игры, мотивы игры, игровые действия.

Сюжет – это отображение ребенком в игре определенных действий, событий, взаимоотношений из жизни и деятельности окружающих. Сюжет зависит от: эпохи, социальной принадлежности, условий быта, географических условий. Отличаются сюжеты за тематикою: ботовая, производственная, общественная.

Содержание – это то, что отображается ребенком в игре как центральный характер момента деятельности и отношения между взрослыми в их труде и общественной деятельности.( Эльконин). Содержание развернутой формы ролевой игры, есть не предмет и его использование, а отношения между людьми которые осуществляются через действия с предметами. Это самый высокий уровень развития игры. Содержание игры реализуется, через: роли; игровые действия с помощью которых реализуется конкретная роль; игровое использование предметов в которых реальные предметы заменены предметами заменителями; реальные отношения между играющими детьми, которые выражаются в репликах, замечаниях и т д. С помощью этих отношений реализуется весь ход игры.

Роль – это основной стержень сюжетно-ролевой игры, без роли нет игры. Роль выражается в игровых действиях, в мимике ребенка, чертах характера. Развитие ролевого поведения связанно с обозначением принятой на себя роли словом. Роль диктует определенные правила поведения.

Правила игры - это центральное ядро роли. Роль придает правилу смысл, наглядно показывает необходимость следовать ему и создает возможность контроля за этим процессом. Невыполнение правил приводит к распаду игры.

Игровые действия – выполнение роли. Освоение разнообразных игровых действий позволяет дошкольнику наиболее полно и точно реализовать роль. Постепенно игровые действия все больше обобщаются, приобретают условный характер, нередко заменяются словами (белье уже постирано) Появляются игры в воображаемом плане (с воображаемыми предметами).

Мотивы – в игре присущи специфические разнообразные мотивы:

а) стремление ребенка к общей социальной жизни со взрослыми.

б) создание действий эмоционально значимого взрослого или ровесника, через принятия его роли.

в) создание эмоционально значимых реальных событий жизни.

г) общение с ровесниками.

д) придумывание, фантазирование, создание в игре особенной действительности.

Мотивы игры формируются под влиянием социальных факторов и зависят от: впечатлений, знаний,

1.2. Разновидностью сюжетно-ролевых игр являются строительные игры и игры драматизации.

Строительные игры как и сюжетно ролевые отражают профессиональную деятельность взрослых. Любая строительная игра содержит интеллектуальную задачу, которую ребенок решает с помощью различных материалов и действий. В строительной игре дети получают реальный результат – это объединяет ее с продуктивными видами деятельности. Строительная игра может возникнуть в ходе сюжетно-ролевой, или сама строительная игра стимулирует сюжетно-ролевую. В коллективных строительных играх дети заранее распределяют функции.

Игра драматизация не несет в себе творческого процесса.

2. Игры с правилами специально созданные взрослыми в воспитательных целях. К ним относятся дидактические игры и подвижные игры.

2.1. Структура подвижных игр: основные – правила игры, игровые действия, материал; дополнительные – роль, сюжет.

Правила в таких играх оговариваются до начала игры. Хотя подвижные игры направлены на развитие основных движений и формирования двигательных качеств, они оказывают влияние на многие стороны психического развития ребенка: нравственно-волевой сферы личности, становления организаторских и коммуникативных умений.

2.2. Структура дидактической игры: основные – дидактическая игровая задача, игровые действия, правила, дидактический материал, результат; дополнительные – сюжет, роль.

а) рациональное сочетание двух задач: дидактической (обучающей) и игровой. Они рассчитаны на определенный возраст детей.

б) правило в игре выполняет разнообразные функции: они направляют игру по заданному пути объединяя дидактическую и игровую задачи; определяют последовательность игровых действий; повышают занимательность игры; позволяют косвенно руководить ею ( правила должны стать внутренним регулятором детской деятельности); регулируют взаимоотношения участников; формируют межличностные отношения.

в) в игровых действиях реализуются игровая и дидактическая задачи.

г) дидактический материал являются средством решения тех же дидактических задач.

д) результат дидактической игры являются решение игровой и дидактической задач – это показатель эффективности игры.

Дидактическая игра выступает одновременно как вид игровой деятельности и форма организации взаимодействия взрослого к ребенку. В ней ребенок осваивает – общественно выработанные способы умственной деятельности и средств познания мира.

В игровых действиях развивается речь ребенка, его чувства и восприятие мира, обогащается эмоциональная сфера. Игра выступает источником формирования новых, более высоких за своим общественным содержанием мотивов. Игра подчиняет себе все другие формы деятельности, которые появились до нее, вместе с ней, и даже позже нее (предметная деятельность, разные виды художественной деятельности, труд, учеба). Поэтому можно сказать, что в игре ребенок живет, трудится и учится.

Игра – это осознанная, целенаправленная деятельность ребёнка, её развитие нуждается в соответствующих условиях со стороны взрослого – руководства игрой.

Игра – способ разностороннего развития ребёнка в д.в.

Благодаря игре у ребёнка формируются все психические качества и особенности личности ребёнка:

--формирование произвольности поведения и всех псих. процессов - (сознательная цель – сосредоточиться, запомнить что-то, сдержать импульсивное движение – раньше и легче всего выделяется ребёнком в игре);

--умственное развитие: 1(действуя с предметами-заместителями, ребёнок начинает оперировать в мыслимом, условном пространстве, предмет-заместитель становится опорой мышлению, т.о. ребёнок переходит к мышлению в плане образов и представлений), 2(выполняет в игре разные роли – это способствует развитию важнейшей мыслительной способности позволяющей представить другую точку зрения), 3(игра носит символический характер, а создание символов – умственная деятельность);

--развитие воображения в ролевой игре (действие в воображаемом пространстве – творческое воображение);

-– развитие произвольного поведения (ребёнок вынужден выполнять правила игры, иначе исключат из игры – приходится договариваться);

--развитие потребностно-мотивационной сферы;

--развитие эмоциональной сферы в игре;

--развитие общения со сверстниками (учитывать желания и действия другого, отстаивать свою точку зрения, строить и реализовать совместные планы);

--в игре складываются др. виды деятельности, которые потом приобретают самостоятельное значение.

Существуют виды игр: игры с правилами, дидактические, игра-драматизация, творческие или ролевые игры.

Особенности характеризующие творческие игры:

1)Игра – форма активного отражения окружающей жизни;

2)отличительная особенность игры – способ, которым пользуется ребёнок в этой деятельности;

3)игра имеет общественный характер, поэтому меняется;

4)игра – форма творческого отражения действительности;

5)игра – оперирование знаниями, - средство их уточнения и обогащения, - путь упражнения, а значит и – развития познавательных и нравственных способностей и сил ребёнка- поэтому: Игра – эффективное средство познания ребёнком действительности и развития лучших качеств личности;

6)развёрнутая форма игры – коллективная деятельность;

7)разносторонне развивая детей, игра тоже развивается.


Сейчас читают про: