Студопедия


Авиадвигателестроения Административное право Административное право Беларусии Алгебра Архитектура Безопасность жизнедеятельности Введение в профессию «психолог» Введение в экономику культуры Высшая математика Геология Геоморфология Гидрология и гидрометрии Гидросистемы и гидромашины История Украины Культурология Культурология Логика Маркетинг Машиностроение Медицинская психология Менеджмент Металлы и сварка Методы и средства измерений электрических величин Мировая экономика Начертательная геометрия Основы экономической теории Охрана труда Пожарная тактика Процессы и структуры мышления Профессиональная психология Психология Психология менеджмента Современные фундаментальные и прикладные исследования в приборостроении Социальная психология Социально-философская проблематика Социология Статистика Теоретические основы информатики Теория автоматического регулирования Теория вероятности Транспортное право Туроператор Уголовное право Уголовный процесс Управление современным производством Физика Физические явления Философия Холодильные установки Экология Экономика История экономики Основы экономики Экономика предприятия Экономическая история Экономическая теория Экономический анализ Развитие экономики ЕС Чрезвычайные ситуации ВКонтакте Одноклассники Мой Мир Фейсбук LiveJournal Instagram

Д. Гра, як провідна діяльність дошкільника. Структура сюжетно – рольової гри
Гра як провідна діяльність дітей дошкільного віку

Найважливішою зміною у психічних процесах і психологічних особливостях дитини на етапі, що зумовлює провідна діяльність дошкільника, є гра, у якій виникають і диференціюються нові види діяльності.

Гра - вид діяльності, який полягає у відтворенні дітьми дій дорослих і відносин між ними, спрямований на пізнання навколишньої діяльності.

У процесі гри у дитини з'являється потреба активно впливати на речі, предмети, що її оточують. Вона розвиває та формує інтелектуальні, емоційні, вольові якості особистості.

Соціальна ситуація розвитку у дошкільному віці

Дошкільний вік характеризується новою соціальною ситуацією розвитку, коли значно розширюються сфера взаємодії та коло спілкування дитини. Спілкування з дорослим значно ускладнюється, набуває нових форм і змісту. Дошкільнику вже недостатньо уваги дорослого і спіль­ної діяльності з ним, оскільки завдяки мовному розвитку його можливості спілкування розширилися. Він уже здатний спілкуватися не тільки про предмети, які сприймає безпосередньо, а й предмети, відсутні у конкретній ситуації взаємодії. Зміст спілкування стає позаситуативним, виходить за межі сприйнятої ситуації.

Головна потреба дошкільника - бути повноправним членом суспільства, жити і почувати себе на рівні з дорослими. Однак реально включитися у доросле життя він не може через його складність і свої обмежені можливості. Саме в цьому - розриві між прагненням бути як дорослий і неможливістю реалізувати це прагнення - полягає суперечність соціальної ситуації розвитку дошкільника. Єдиною діяльністю, яка дає змогу подолати цю суперечність, є сюжетно-рольова гра, у якій дитина виконує роль дорослого як носія певних суспільних функцій, вступає у стосунки з іншими дорослими, безпосередньо не присутніми. Рольова гра є провідною діяльністю дітей дошкільного віку, спрямованою на орієнтування у предметній і соціальній дійсності.

Рольова гра дає змогу дитині вступити у взаємодію з недоступними їй у реальній практиці сторонами життя, тому є провідною діяльністю дошкільника.

У соціальній ситуації розвитку дитини дошкільного віку все більшу роль починають відігравати однолітки, спілкування і стосунки з якими стають для неї не менш значущими, ніж взаємини з дорослими.

Усе це свідчить, що соціальна ситуація розвитку дошкільника ускладнюється і диференціюється, суттєво змінюються стосунки з дорослими, які і надалі залишаються центром її життя. Якщо у ранньому віці соціальна ситуація розвитку дитини визначалася лише стосунками з близькими людьми, то у дошкільному - вона вступає у стосунки з ширшим соціальним світом. Те, що дитина спостерігає у світі дорослих, стає предметом її ігрової діяльності, у якій дорослий присутній опосередковано. Гра стає провідним видом її діяльності. Спілкування з близькими дорослими набуває позаситуативного характеру і спонукається новими потребами. Дитина опановує нову сферу соціальних контактів - стосунки з однолітками.
Внутрішня позиція дошкільника щодо інших людей характеризується усвідомленням: власного Я, своєї поведінки та інтересом до світу дорослих.

Игра особый вид деятельности человека. Она возникает в ответ на общественную деятельность в подготовке подрастающего поколения к жизни.

Игровая деятельность – является ведущей в дошкольном возрасте. Ребенку уже не достаточно совершать только бытовые действия, ему хочется водить машину, лечить людей и т д. Сделать это в реальной жизни невозможно. Создавшееся противоречие между желаемом и возможным приводит к возникновению сюжетно-ролевой игры. Она наиболее доступна для ребенка потому, что больше отвечает его психическим и физическим возможностям.

Виды игры:

1. Сюжетно-ролевая игра возникает на границе раннего и дошкольного возрастов и достигает своего расцвета в середине дош возраста.

Сюжетно-ролевая игра заключается в воспроизведении детьми действий взрослых и отношений между ними.

Сюжетно-ролевая игра носит характер замещения:

а) предметно-игровое замещение – перенос действий с одного предмета на другой при переименовании предмета, что выступает средством моделирования человеческих действий.

б) вербальное замещение – взяв на себя роль взрослого при воспроизведения смысла чел деятельности по средством обобщенных и сокращенных действий, приобретающих характер изобразительных жестов, что выступает как средство моделирования социальных отношений.Игра дошкольника носит творческий характер (комбинирует).

а) разнообразные впечатления с собственного опыта.

б) в поисках способов реализации замысла в игре.

Сюжетно-ролевая игра отличается от других игр такими компонентами: сюжет, содержание, роль, правила игры, мотивы игры, игровые действия.

Сюжет – это отображение ребенком в игре определенных действий, событий, взаимоотношений из жизни и деятельности окружающих. Сюжет зависит от: эпохи, социальной принадлежности, условий быта, географических условий. Отличаются сюжеты за тематикою: ботовая, производственная, общественная.

Содержание – это то, что отображается ребенком в игре как центральный характер момента деятельности и отношения между взрослыми в их труде и общественной деятельности.( Эльконин). Содержание развернутой формы ролевой игры, есть не предмет и его использование, а отношения между людьми которые осуществляются через действия с предметами. Это самый высокий уровень развития игры. Содержание игры реализуется, через: роли; игровые действия с помощью которых реализуется конкретная роль; игровое использование предметов в которых реальные предметы заменены предметами заменителями; реальные отношения между играющими детьми, которые выражаются в репликах, замечаниях и т д. С помощью этих отношений реализуется весь ход игры.

Роль – это основной стержень сюжетно-ролевой игры, без роли нет игры. Роль выражается в игровых действиях, в мимике ребенка, чертах характера. Развитие ролевого поведения связанно с обозначением принятой на себя роли словом. Роль диктует определенные правила поведения.

Правила игры - это центральное ядро роли. Роль придает правилу смысл, наглядно показывает необходимость следовать ему и создает возможность контроля за этим процессом. Невыполнение правил приводит к распаду игры.

Игровые действия – выполнение роли. Освоение разнообразных игровых действий позволяет дошкольнику наиболее полно и точно реализовать роль. Постепенно игровые действия все больше обобщаются, приобретают условный характер, нередко заменяются словами (белье уже постирано) Появляются игры в воображаемом плане (с воображаемыми предметами).

Мотивы – в игре присущи специфические разнообразные мотивы:

а) стремление ребенка к общей социальной жизни со взрослыми.

б) создание действий эмоционально значимого взрослого или ровесника, через принятия его роли.

в) создание эмоционально значимых реальных событий жизни.

г) общение с ровесниками.

д) придумывание, фантазирование, создание в игре особенной действительности.

Мотивы игры формируются под влиянием социальных факторов и зависят от: впечатлений, знаний,

1.2. Разновидностью сюжетно-ролевых игр являются строительные игры и игры драматизации.

Строительные игры как и сюжетно ролевые отражают профессиональную деятельность взрослых. Любая строительная игра содержит интеллектуальную задачу, которую ребенок решает с помощью различных материалов и действий. В строительной игре дети получают реальный результат – это объединяет ее с продуктивными видами деятельности. Строительная игра может возникнуть в ходе сюжетно-ролевой, или сама строительная игра стимулирует сюжетно-ролевую. В коллективных строительных играх дети заранее распределяют функции.

Игра драматизация не несет в себе творческого процесса.

2. Игры с правилами специально созданные взрослыми в воспитательных целях. К ним относятся дидактические игры и подвижные игры.

2.1. Структура подвижных игр: основные – правила игры, игровые действия, материал; дополнительные – роль, сюжет.

Правила в таких играх оговариваются до начала игры. Хотя подвижные игры направлены на развитие основных движений и формирования двигательных качеств, они оказывают влияние на многие стороны психического развития ребенка: нравственно-волевой сферы личности, становления организаторских и коммуникативных умений.

2.2. Структура дидактической игры: основные – дидактическая игровая задача, игровые действия, правила, дидактический материал, результат; дополнительные – сюжет, роль.

а) рациональное сочетание двух задач: дидактической (обучающей) и игровой. Они рассчитаны на определенный возраст детей.

б) правило в игре выполняет разнообразные функции: они направляют игру по заданному пути объединяя дидактическую и игровую задачи; определяют последовательность игровых действий; повышают занимательность игры; позволяют косвенно руководить ею ( правила должны стать внутренним регулятором детской деятельности); регулируют взаимоотношения участников; формируют межличностные отношения.

в) в игровых действиях реализуются игровая и дидактическая задачи.

г) дидактический материал являются средством решения тех же дидактических задач.

д) результат дидактической игры являются решение игровой и дидактической задач – это показатель эффективности игры.

Дидактическая игра выступает одновременно как вид игровой деятельности и форма организации взаимодействия взрослого к ребенку. В ней ребенок осваивает – общественно выработанные способы умственной деятельности и средств познания мира.

В игровых действиях развивается речь ребенка, его чувства и восприятие мира, обогащается эмоциональная сфера. Игра выступает источником формирования новых, более высоких за своим общественным содержанием мотивов. Игра подчиняет себе все другие формы деятельности, которые появились до нее, вместе с ней, и даже позже нее (предметная деятельность, разные виды художественной деятельности, труд, учеба). Поэтому можно сказать, что в игре ребенок живет, трудится и учится.

Игра – это осознанная, целенаправленная деятельность ребёнка, её развитие нуждается в соответствующих условиях со стороны взрослого – руководства игрой.

Игра – способ разностороннего развития ребёнка в д.в.

Благодаря игре у ребёнка формируются все психические качества и особенности личности ребёнка:

--формирование произвольности поведения и всех псих. процессов - (сознательная цель – сосредоточиться, запомнить что-то, сдержать импульсивное движение – раньше и легче всего выделяется ребёнком в игре);

--умственное развитие: 1(действуя с предметами-заместителями, ребёнок начинает оперировать в мыслимом, условном пространстве, предмет-заместитель становится опорой мышлению, т.о. ребёнок переходит к мышлению в плане образов и представлений), 2(выполняет в игре разные роли – это способствует развитию важнейшей мыслительной способности позволяющей представить другую точку зрения), 3(игра носит символический характер, а создание символов – умственная деятельность);

--развитие воображения в ролевой игре (действие в воображаемом пространстве – творческое воображение);

-– развитие произвольного поведения (ребёнок вынужден выполнять правила игры, иначе исключат из игры – приходится договариваться);

--развитие потребностно-мотивационной сферы;

--развитие эмоциональной сферы в игре;

--развитие общения со сверстниками (учитывать желания и действия другого, отстаивать свою точку зрения, строить и реализовать совместные планы);

--в игре складываются др. виды деятельности, которые потом приобретают самостоятельное значение.

Существуют виды игр: игры с правилами, дидактические, игра-драматизация, творческие или ролевые игры.

Особенности характеризующие творческие игры:

1)Игра – форма активного отражения окружающей жизни;

2)отличительная особенность игры – способ, которым пользуется ребёнок в этой деятельности;

3)игра имеет общественный характер, поэтому меняется;

4)игра – форма творческого отражения действительности;

5)игра – оперирование знаниями, - средство их уточнения и обогащения, - путь упражнения, а значит и – развития познавательных и нравственных способностей и сил ребёнка- поэтому: Игра – эффективное средство познания ребёнком действительности и развития лучших качеств личности;

6)развёрнутая форма игры – коллективная деятельность;

7)разносторонне развивая детей, игра тоже развивается.

Дата добавления: 2015-05-12; просмотров: 963; Опубликованный материал нарушает авторские права? | Защита персональных данных | ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ


Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском:

Лучшие изречения: Для студента самое главное не сдать экзамен, а вовремя вспомнить про него. 9782 - | 7394 - или читать все...

Читайте также:

 

3.227.233.6 © studopedia.ru Не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования. Есть нарушение авторского права? Напишите нам | Обратная связь.


Генерация страницы за: 0.005 сек.