double arrow
Базові знання, уміння та навики

Гігієнічне та епідеміологічне значення води; методи відбору, транспортування та зберігання проб, дослідження органолептичних властивостей води, її санітарно-хімічних і санітарно-бактеріологічних показників; гігієнічна оцінка аналізу питної води; методи очищення (загальні та спеціальні) та знезараження (реагентні та безреагентні) питної води; порівняльна гігієнічна характеристика різних видів хлорування води, гігієнічне значення та методика визначення залишкового хлору у питній воді; види забруднення вододжерел, визначення характеру забруднення води за мікробіологічними та санітарно-хімічними показниками (розчинений кисень, окисність, БПК, азотвмісні речовини) [мікробіологія, загальна гігієна, епідеміологія].

Гігієнічне та епідеміологічне значення ґрунту; показники санітарного стану ґрунту; методи відбору, зберігання та транспортування проб ґрунту, дослідження його механічного складу та фізичних властивостей, класифікація ґрунтів за механічним складом; шляхи надходження хімічних речовин з ґрунту в організм; очищення населених пунктів від рідких і твердих відходів [мікробіологія, загальна гігієна, епідеміологія].

Основи запобіжного санітарного нагляду, його етапи, методика читання будівельних креслень; системи забудови лікарень, основні гігієнічні вимоги до планування лікарняної ділянки, внутрішнього планування соматичних палатних відділень, палатних секцій і палат, санітарно-технічного благоустрою (водопостачання, видалення та знешкодження твердих і рідких відходів, опалення, вентиляції, освітлення) ЛПЗ [загальна гігієна]. ВЛІ, їх гігієнічне значення, джерела виникнення, механізми передачі, шляхи профілактики [загальна гігієна, епідеміологія]; гігієнічні вимоги до санітарно-протиепідемічного режиму ЛПЗ (санітарної обробки хворих, прибирання, провітрювання, заміни білизни, дотримання правил асептики і антисептики, стерилізації, дезінфекції, особистої гігієни хворих і персоналу); гігієнічне значення УФ-випромінювання, його біогенна й абіогенна дія, методи дослідження інтенсивності, поняття про еритемну та профілактичну дози УФ-опромінення, гігієнічні регламенти профілактики УФ-недостатності, УФ-переопромінення, застосування УФ-променів для санації об’єктів довкілля [загальна гігієна].
Будова речовини, поняття про радіоактивність, види ядерних перетворень, основний закон радіоактивного розпаду, класифікація та властивості ІВ, якісні та кількісні характеристики радіонуклідів і фотонного випромінювання, їх взаємодія з речовиною; методи та одиниці вимірювання доз і радіоактивності; фізичні основи радіаційного захисту; біологічна дія ІВ, основні види променевих уражень; категорії осіб, що опромінюються; гігієнічне регламентування радіаційного впливу на людину, групи раціаційно-гігієнічних регламентів; класифікація джерел ІВ, їх загальна радіаційно-гігієнічна характеристика; принципи та методи розрахунку захисту від ІВ [фізика, біологія, радіаційна медицина, загальна гігієна].Зміст теми

Гігієнічні показники та нормативи якості питної води, їх наукове обґрунтування. Визначення характеру та ступеня забруднення води вододжерел і обґрунтування умов її використання для господарсько-питних потреб. Централізовані (водогін) і децентралізовані (колодязі, каптажі) системи водопостачання, схеми водогонів з поверхневих і підземних джерел. Очищення та знезараження води на водогонах. Знезараження джерел децентралізованого водопостачання. Зони санітарної охорони вододжерел.

Геохімічна, геоендемічна характеристика ґрунтів. Джерела забруднення ґрунту в умовах індустріалізації та хімізації сільського господарства, вплив забруднення ґрунту на здоров’я і санітарні умови життя населення. Роль ґрунту у виникненні та розповсюдженні інфекційних захворювань (анаеробних інфекцій), інвазій, захворювань неінфекційної етіології. Процеси та показники самоочищення ґрунту. Оцінка санітарного стану ґрунту за хімічними і біологічними показниками. Принципи очищення населених пунктів. Системи та споруди для тимчасового зберігання, видалення, знешкодження й утилізації твердих і рідких побутових і промислових відходів. Рідкі відходи, їх класифікація та санітарно-епідеміологічне значення. Каналізування населених пунктів, його роль в профілактиці інфекційних захворювань, вплив на санітарний стан ґрунту й умови проживання населення. Очищення стічних вод і санітарна охорона водойм. Мала каналізація й умови її використання. Особливості збирання, тимчасового зберігання, видалення та знешкодження твердих і рідких відходів інфекційних, хірургічних та інших відділень ЛПЗ.

Основні законодавчі та нормативно-методичні документи, що регламентують умови розташування та планування ЛПЗ. Санітарно-гігієнічні вимоги до планування земельної ділянки ЛПЗ, терапевтичного, хірургічного, дитячого, акушерського, інфекційного, приймального відділень, операційного блоку та поліклініки. Оцінка за ситуаційним і генеральним планами відповідності гігієнічним нормам розміщення та зонування території проектованих ЛПЗ з урахуванням оточуючих об’єктів і рози вітрів, відсотка забудови й озеленення ділянки, орієнтації будівель. Оцінка за кресленнями поверхових планів і розрізів будівель відповідності гігієнічним нормам площі, кубатури, санітарного благоустрою лікарняних приміщень. Проблема ВЛІ в медицині, сучасні визначення поняття та погляди на причини поширення, структуру нозологічних форм ВЛІ. Принципи і заходи профілактики та локалізації ВЛІ в стаціонарах різного профілю. Засоби захисту персоналу ЛПЗ від ураження ВЛІ. Основи розслідування спалахів ВЛІ в ЛПЗ.

Захворювання, пов’язані з дефіцитом і надлишком УФ-випромінювання. Використання природного та штучного УФ-випромінювання для первинної та вторинної профілактики хвороб. Штучні джерела ультрафіолетового випромінювання, їх гігієнічна характеристика.

ДІВ, що застосовуються в медичній практиці, їх якісні та кількісні характеристики. Основні принципи радіаційної безпеки та їх забезпечення. Радіаційна безпека та протирадіаційний захист персоналу та пацієнтів при застосуванні нерадіонуклідних і радіонуклідних джерел іонізуючих випромінювань в лікувальних закладах.

Література

Основна:

1. Гігієна та екологія: Підручник / За ред. В.Г.Бардова. – Вінниця: Нова книга, 2006. – С.34-50, 148-160, 178-224, 474-524.

2. Загальна гігієна: пропедевтика гігієни: Підручник / За ред. Є.Г.Гончарука. – К.: Вища школа, 1995. – С. 127-137, 193-195, 207-239, 254-271.

3. Комунальна гігієна / За ред. Є.Г.Гончарука. – К.: Здоров’я, 2003. – С. 36-419, 615-657.

4. Мащенко М.П., Мечов Д.С., Мурашко В.О. Радіаційна гігієна. – Харків: Інститут монокристалів, 1999. – С. 40-122, 135-232, 356-369.

5. Загальна гігієна: Посібник для практичних занять / За ред. І.І.Даценко. – Львів: Світ, 2001. – С. 78-84, 104-139, 333-421.

6. Гігієна та екологія: Навчальний посібник для підготовки до ліцензійного іспиту Крок-2 “Загальна лікарська підготовка” / Б.А.Пластунов та ін. – Львів, 2011. – 263 с.

7. Перелік типових задач діяльності, умінь і практичних навиків до державного іспиту з гігієни для студентів VI курсів медичних факультетів фахового спрямування “Лікувальна справа”. – Львів: ЛНМУ ім. Данила Галицького, 2012. – 26 с.

Додаткова:

8. Никберг И.И. Гигиена больниц. – К.: Здоров’я, 1993. – 264 с.

9. Радіаційна гігієна: Підручник / За ред. В.Я.Уманського та С.Т.Омельчука. – Донецьк: Норд-Прес, 2009. – 143 с.

10. Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною. ДСанПіН 2.2.4-171-10.

11. Джерела централізованого господарсько-питного водопостачання. Гігієнічні та екологічні вимоги щодо якості води та правила вибору. ДСТУ 4808:2007.

12. Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения. СанПиН № 4630-88.

13. Будинки і споруди. Заклади охорони здоров’я. ДБН В.2.2.-10-2001.

14. Санитарные правила устройства, оборудования и эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных стационаров. СанПиН 5179-90.

15. Про організацію профілактики внутрішньолікарняних інфекцій в акушерських стаціонарах. Наказ МОЗ України № 234 від 10.05.2007 р.

16. Об улучшении медицинской помощи больным с гнойными хирургическими

заболеваниями и усилении мероприятий по борьбе с внутрибольничной инфекцией. Приказ МЗ СССР № 720 от 31.07.1978 г.

17. Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97). – К., 1997. – 121 с.

18. Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України (затв. наказом МОЗ України № 54 від 02.02.2005 р.). – К., 2005. – 83 с.

19. Гігієнічні вимоги до влаштування та експлуатації рентгенівських кабінетів і проведення рентгенологічних процедур. ДСанПіН 6.6.3-150-2007.


Сейчас читают про: