Студопедия


Авиадвигателестроения Административное право Административное право Беларусии Алгебра Архитектура Безопасность жизнедеятельности Введение в профессию «психолог» Введение в экономику культуры Высшая математика Геология Геоморфология Гидрология и гидрометрии Гидросистемы и гидромашины История Украины Культурология Культурология Логика Маркетинг Машиностроение Медицинская психология Менеджмент Металлы и сварка Методы и средства измерений электрических величин Мировая экономика Начертательная геометрия Основы экономической теории Охрана труда Пожарная тактика Процессы и структуры мышления Профессиональная психология Психология Психология менеджмента Современные фундаментальные и прикладные исследования в приборостроении Социальная психология Социально-философская проблематика Социология Статистика Теоретические основы информатики Теория автоматического регулирования Теория вероятности Транспортное право Туроператор Уголовное право Уголовный процесс Управление современным производством Физика Физические явления Философия Холодильные установки Экология Экономика История экономики Основы экономики Экономика предприятия Экономическая история Экономическая теория Экономический анализ Развитие экономики ЕС Чрезвычайные ситуации ВКонтакте Одноклассники Мой Мир Фейсбук LiveJournal Instagram

Базові знання, уміння та навики
Гігієнічне та епідеміологічне значення води; методи відбору, транспортування та зберігання проб, дослідження органолептичних властивостей води, її санітарно-хімічних і санітарно-бактеріологічних показників; гігієнічна оцінка аналізу питної води; методи очищення (загальні та спеціальні) та знезараження (реагентні та безреагентні) питної води; порівняльна гігієнічна характеристика різних видів хлорування води, гігієнічне значення та методика визначення залишкового хлору у питній воді; види забруднення вододжерел, визначення характеру забруднення води за мікробіологічними та санітарно-хімічними показниками (розчинений кисень, окисність, БПК, азотвмісні речовини) [мікробіологія, загальна гігієна, епідеміологія].

Гігієнічне та епідеміологічне значення ґрунту; показники санітарного стану ґрунту; методи відбору, зберігання та транспортування проб ґрунту, дослідження його механічного складу та фізичних властивостей, класифікація ґрунтів за механічним складом; шляхи надходження хімічних речовин з ґрунту в організм; очищення населених пунктів від рідких і твердих відходів [мікробіологія, загальна гігієна, епідеміологія].

Основи запобіжного санітарного нагляду, його етапи, методика читання будівельних креслень; системи забудови лікарень, основні гігієнічні вимоги до планування лікарняної ділянки, внутрішнього планування соматичних палатних відділень, палатних секцій і палат, санітарно-технічного благоустрою (водопостачання, видалення та знешкодження твердих і рідких відходів, опалення, вентиляції, освітлення) ЛПЗ [загальна гігієна]. ВЛІ, їх гігієнічне значення, джерела виникнення, механізми передачі, шляхи профілактики [загальна гігієна, епідеміологія]; гігієнічні вимоги до санітарно-протиепідемічного режиму ЛПЗ (санітарної обробки хворих, прибирання, провітрювання, заміни білизни, дотримання правил асептики і антисептики, стерилізації, дезінфекції, особистої гігієни хворих і персоналу); гігієнічне значення УФ-випромінювання, його біогенна й абіогенна дія, методи дослідження інтенсивності, поняття про еритемну та профілактичну дози УФ-опромінення, гігієнічні регламенти профілактики УФ-недостатності, УФ-переопромінення, застосування УФ-променів для санації об’єктів довкілля [загальна гігієна].

Будова речовини, поняття про радіоактивність, види ядерних перетворень, основний закон радіоактивного розпаду, класифікація та властивості ІВ, якісні та кількісні характеристики радіонуклідів і фотонного випромінювання, їх взаємодія з речовиною; методи та одиниці вимірювання доз і радіоактивності; фізичні основи радіаційного захисту; біологічна дія ІВ, основні види променевих уражень; категорії осіб, що опромінюються; гігієнічне регламентування радіаційного впливу на людину, групи раціаційно-гігієнічних регламентів; класифікація джерел ІВ, їх загальна радіаційно-гігієнічна характеристика; принципи та методи розрахунку захисту від ІВ [фізика, біологія, радіаційна медицина, загальна гігієна].
Зміст теми

Гігієнічні показники та нормативи якості питної води, їх наукове обґрунтування. Визначення характеру та ступеня забруднення води вододжерел і обґрунтування умов її використання для господарсько-питних потреб. Централізовані (водогін) і децентралізовані (колодязі, каптажі) системи водопостачання, схеми водогонів з поверхневих і підземних джерел. Очищення та знезараження води на водогонах. Знезараження джерел децентралізованого водопостачання. Зони санітарної охорони вододжерел.

Геохімічна, геоендемічна характеристика ґрунтів. Джерела забруднення ґрунту в умовах індустріалізації та хімізації сільського господарства, вплив забруднення ґрунту на здоров’я і санітарні умови життя населення. Роль ґрунту у виникненні та розповсюдженні інфекційних захворювань (анаеробних інфекцій), інвазій, захворювань неінфекційної етіології. Процеси та показники самоочищення ґрунту. Оцінка санітарного стану ґрунту за хімічними і біологічними показниками. Принципи очищення населених пунктів. Системи та споруди для тимчасового зберігання, видалення, знешкодження й утилізації твердих і рідких побутових і промислових відходів. Рідкі відходи, їх класифікація та санітарно-епідеміологічне значення. Каналізування населених пунктів, його роль в профілактиці інфекційних захворювань, вплив на санітарний стан ґрунту й умови проживання населення. Очищення стічних вод і санітарна охорона водойм. Мала каналізація й умови її використання. Особливості збирання, тимчасового зберігання, видалення та знешкодження твердих і рідких відходів інфекційних, хірургічних та інших відділень ЛПЗ.Основні законодавчі та нормативно-методичні документи, що регламентують умови розташування та планування ЛПЗ. Санітарно-гігієнічні вимоги до планування земельної ділянки ЛПЗ, терапевтичного, хірургічного, дитячого, акушерського, інфекційного, приймального відділень, операційного блоку та поліклініки. Оцінка за ситуаційним і генеральним планами відповідності гігієнічним нормам розміщення та зонування території проектованих ЛПЗ з урахуванням оточуючих об’єктів і рози вітрів, відсотка забудови й озеленення ділянки, орієнтації будівель. Оцінка за кресленнями поверхових планів і розрізів будівель відповідності гігієнічним нормам площі, кубатури, санітарного благоустрою лікарняних приміщень. Проблема ВЛІ в медицині, сучасні визначення поняття та погляди на причини поширення, структуру нозологічних форм ВЛІ. Принципи і заходи профілактики та локалізації ВЛІ в стаціонарах різного профілю. Засоби захисту персоналу ЛПЗ від ураження ВЛІ. Основи розслідування спалахів ВЛІ в ЛПЗ.

Захворювання, пов’язані з дефіцитом і надлишком УФ-випромінювання. Використання природного та штучного УФ-випромінювання для первинної та вторинної профілактики хвороб. Штучні джерела ультрафіолетового випромінювання, їх гігієнічна характеристика.

ДІВ, що застосовуються в медичній практиці, їх якісні та кількісні характеристики. Основні принципи радіаційної безпеки та їх забезпечення. Радіаційна безпека та протирадіаційний захист персоналу та пацієнтів при застосуванні нерадіонуклідних і радіонуклідних джерел іонізуючих випромінювань в лікувальних закладах.

Література

Основна:

1. Гігієна та екологія: Підручник / За ред. В.Г.Бардова. – Вінниця: Нова книга, 2006. – С.34-50, 148-160, 178-224, 474-524.

2. Загальна гігієна: пропедевтика гігієни: Підручник / За ред. Є.Г.Гончарука. – К.: Вища школа, 1995. – С. 127-137, 193-195, 207-239, 254-271.

3. Комунальна гігієна / За ред. Є.Г.Гончарука. – К.: Здоров’я, 2003. – С. 36-419, 615-657.

4. Мащенко М.П., Мечов Д.С., Мурашко В.О. Радіаційна гігієна. – Харків: Інститут монокристалів, 1999. – С. 40-122, 135-232, 356-369.

5. Загальна гігієна: Посібник для практичних занять / За ред. І.І.Даценко. – Львів: Світ, 2001. – С. 78-84, 104-139, 333-421.

6. Гігієна та екологія: Навчальний посібник для підготовки до ліцензійного іспиту Крок-2 “Загальна лікарська підготовка” / Б.А.Пластунов та ін. – Львів, 2011. – 263 с.

7. Перелік типових задач діяльності, умінь і практичних навиків до державного іспиту з гігієни для студентів VI курсів медичних факультетів фахового спрямування “Лікувальна справа”. – Львів: ЛНМУ ім. Данила Галицького, 2012. – 26 с.

Додаткова:

8. Никберг И.И. Гигиена больниц. – К.: Здоров’я, 1993. – 264 с.

9. Радіаційна гігієна: Підручник / За ред. В.Я.Уманського та С.Т.Омельчука. – Донецьк: Норд-Прес, 2009. – 143 с.

10. Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною. ДСанПіН 2.2.4-171-10.

11. Джерела централізованого господарсько-питного водопостачання. Гігієнічні та екологічні вимоги щодо якості води та правила вибору. ДСТУ 4808:2007.

12. Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения. СанПиН № 4630-88.

13. Будинки і споруди. Заклади охорони здоров’я. ДБН В.2.2.-10-2001.

14. Санитарные правила устройства, оборудования и эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных стационаров. СанПиН 5179-90.

15. Про організацію профілактики внутрішньолікарняних інфекцій в акушерських стаціонарах. Наказ МОЗ України № 234 від 10.05.2007 р.

16. Об улучшении медицинской помощи больным с гнойными хирургическими

заболеваниями и усилении мероприятий по борьбе с внутрибольничной инфекцией. Приказ МЗ СССР № 720 от 31.07.1978 г.

17. Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97). – К., 1997. – 121 с.

18. Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України (затв. наказом МОЗ України № 54 від 02.02.2005 р.). – К., 2005. – 83 с.

19. Гігієнічні вимоги до влаштування та експлуатації рентгенівських кабінетів і проведення рентгенологічних процедур. ДСанПіН 6.6.3-150-2007.

Дата добавления: 2018-02-14; просмотров: 233; Опубликованный материал нарушает авторские права? | Защита персональных данных | ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ


Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском:

Лучшие изречения: Только сон приблежает студента к концу лекции. А чужой храп его отдаляет. 8571 - | 7392 - или читать все...

 

3.81.73.233 © studopedia.ru Не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования. Есть нарушение авторского права? Напишите нам | Обратная связь.


Генерация страницы за: 0.003 сек.