double arrow

Тема № 15. ПРАВОПИС НЕ, Ш З РІЗНИМИ ЧАСТИНАМИ МОВИТема № 16. ПРАВОПИС РОСІЙСЬКИХ ПРІЗВИЩ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ
Тема № 18. ТИРЕ МІЖ ПІДМЕТОМ І ПРИСУДКОМ ТА НА МІСЦІ ПРОПУЩЕНОГО ЧЛЕНА РЕЧЕННЯ
Тема № 20. УЗАГАЛЬНЮВАЛЬНІ СЛОВА. РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ ПРИ НИХ
Примітка. Звертання у реченні виділяються комами або знаком оклику


Тема № 23. ВСТАВНІ ТА ВСТАВЛЕНІ КОНСТРУКЦІЇ
СЛОВНИК ДІЛОВОЇ людини


аваль — аваль, -ю аванс — аванс, -у

денежный — грошовий авансирование — авансування авизо — авізо авизовать — авізувати автобиография — автобіо­графія

авторское право, свидетель­ство — авторське право, свідоцтво

агент по снабжению — агент з постачання

административное взыскание

—адміністративне стягнення адрес — адреса

ажио — ажіо аккредитив — акредитив аккредитировать — акреди­тувати

акт — акт, -а

акты гражданского состояния

—акти громадянського стану акцизное обложение — ак­цизне оподаткування

агцноскфвое оосп єство —

акционерские взносы — акціонерські внески альпари — альпарі альтернативная программа

— альтернативна програма альтернативное обязатель­ство — альтернативне зобов'язання

амортизационные отчисле­ния — амортизаційні відраху­вання

анкета — анкета

анкетные данные — анкетні

дані

аренда — оренда арендодатель — орендодавець ассоциация предпринимате­лей — асоціація підприємців ассоциация промышленников

— асоціація промисловців аттестационная комиссия — атестаційна комісіябаланс доходов и расходов — баланс прибутків і видатків балансовый отчёт — балан­совий звіт, -у

баллотироваться — балоту­ватися

банковский перевод — бан­ківський переказ, -у бартер — бартер, -у бартерная сделка — бартерна угода

без видимой причины — не

знати, з якої причини

без задержки — негайно; без

затримки

без отказа — безвідмовно без снисхождения — без по­блажливості

без ущерба — без шкоди безвозвратная ссуда — безпо­воротна позика

безналичный расчёт — безго­тівковий розрахунок, -у безответственность — безвід­повідальність

безотлагательный — невід­кладний

безработица — безробіття беспошлинный •— безмитний бесправие — безправ'я беспроигрышный заём — безпрограшна позика бессметный — безкошторисний бессрочный — безстроковий бесхозяйственный — безгос­подарний

биржа — біржа, -і биржевая сделка — біржова угода

биржевой арбитраж — біржо­вий арбітраж, -у благоприятствование — сприяння

режим наибольшего благо­приятствования — режим найбільшого сприяння благосостояние — добробут, -у благотворительность — до­бродійність, доброчинність, благодійність брачное свидетельство — свідоцтво про одруження (про шлюб)

брокер — брокер, -я брокерские операции — бро­керські операції бухгалтерский учёт — бух­галтерський облік, -у бюджетная статья — бюджет­на стаття

бытовые условия — побутові умови

быть на хорошем счету — мати добру репутацію


В


в адрес — на адресу в довершение ко всему — иа додаток до всього в доказательство — на доказ в должности директора — иа посаді директора в его пользу — иа його ко­ристь

в затруднении — у скрутному становищі

в защиту — на захист в знак согласия — на знак эгоди

в конце концов — врешті-решт

в полной безопасности — у

цілковитій безпеці

в рассрочку — на виплат (у) в соответствии (с чем) — від­повідно (до чого) в целях предотвращения — з метою запобігання вакантная должность — ва­кантна посада вальвация — вальвація ввести в состав — ввести до складу

ввиду вышеизложенного

зважаючи на викладене вище; з огляду на викладене вище ввиду того, что — через те, що; зважаючи на те, що; з ог­ляду иа те, що вводный лист — ввідний лист ввозная пошлина — ввізне мито

ведомость — відомість дефектная — дефектна оборотная — оборотна отчётная — звітна платёжная — платіжна приходная — прибуткова расходная — видаткова расценочная — розцінкова расчётная — розрахункова ссудная — позичкова тарификационная — тари­фікаційна

требовательная — вимогова вексель — вексель, -ля безденежный — безгрошовий безоборотный (безобрат­ный) — безоборотний (безобі-говий)

бланковый — бланковий казначейский — казна­чейський (державної скарб­ниці)

коммерческий — комерцій­ний

краткосрочный — корот­костроковий

переводной — переказний

погашенный — погашений

простой — простий взаимоотношение — взає­мозв'язок взаймы — у борг взнос — внесок, -у

вступительный — вступний

паевой — пайовий

срочный — строковий (тер­міновий)

визитная карточка — візитна картка

вклад — вклад, -у бессрочный — безстроковий выигрышный — виграшний имущественный — майновий

простой — проспи срочный — строковая (тер­міновий)

вклады — вкладення владелец — власник вложение капитала — вкла­дення капіталу вложения — вкладення вменять в обязанность — ставити в обов'язок вмешательство — втручання вне всякого сомнения — поза всяким сумнівом внедрение хозрасчёта — впровадження госпрозрахунку внедрять в производство — впроваджувати у виробництво внештатный — позаштатний Внешэкономбанк — зовніш-економбанк

вовлекать в работу — залу­чати до роботи

вовлечь в работу — залучити до роботи

возвратить в сохранности — повернути в цілості воздержаться при голосова­нии — утриматися при голо­суванні

возместить убытки — від­шкодувати збитки возобновление договора — поновлення (відновлення) до­говору

воспроизведение — відтво­рення

восстановить в должности — поновити на посаді востребование вкладов — по­вернення вкладів выбытие основных фондов — вибування основних фондів выговор — догана

выдвигать кандидатуру — висувати кандидатуру выкупные платежи — викуп­ні платежі

вынести благодарность — скласти подяку выписка из протокола — витяг з протоколу выплаты по социальной за­щите — виплати по соціаль­ному захисту

выполнение государственно­го заказа — виконання дер­жавного замовлення вы правы — ви маете рацію выражать протест — вислов­лювати протест высказывать несогласие — висловлювати незгоду высказывать своё мнение — висловлювати свою думку выяснять вопрос — з'ясову­вати питаниягербовая печать — гербова печатка

глава правительства — голо­ва уряду

годный к употреблению — придатний до вживання (для вжитку)

голосование — голосування всенародное — всенародне поименное — поіменне тайное — таємне

горюче-смазочные материа­лы — паливно-мастильні ма­теріали

госзаём — держпозика госзаказ — держзамовлення Госснаб — держпостач, -у госстандарт — Держстандарт, -у госстрах — держстрах, -у гражданский — громадянський долг — обов'язок двойное гражданство — подвійне громадянство


д


дальнейшее использование — подальше використання дарственная запись — дарчий лист (запис)

двустороннее соглашение —
двостороння угода
девальвация — девальвація
действующее законодательст-
чиине законодавство
запрос — робити залит
делопроизводитель — діловод
делопроизводство — діловодство

денежное обращение — гро­шовий обіг депозит — депозит депонированная зарплата — депонована зарплата держаться в стороне — три­матися осторонь диверсификация — диверси­фікація

дивиденд — дивіденд, -у дилер — дилер, НІ диспонент — ,

для предостережения — щоб запобігти, застерегти доверенное лицо — довірена особа

доверенность — доручення доверительные операции — довірчі операції довести до всеобщего сведе­ния — довести до загального відома

довод — довід, доказ, -у договор — договір, -у доказательство — доказ, -у доклад — доповідь

отчетный — звітна докладчик — доповідач, -а документ — документ, -а вкладной — вкладний долговой — борговий исполнительный — вико­навчий

незарегистрированный — незареєстрованнй

неоформленный — неофор­млений

нормативный — норматив­ний

оправдательный — виправ­дний

сопроводительный — су­провідний

долевой — пайовий

долевое участие — участь на паях

должник — боржник должностное лицо — посадо­ва особа доллар — долар доплата — доплата, приплата

досмотр — огляд, -у таможенный — митнийединица — одиниця расчетная — розрахункова учетная — облікова

единовременная выплата —

одноразова виплата

единогласно — одностайно единообразные формы учёта — однакові форми обліку еженедельный — щотижневий


ж


жалоба — скарга жалобная книга — книга скарг ждать (кого) — чекати (на кого)

жилищное строительство

житлове будівництво

жилой — житловий

житель — мешканець, пожилецьза наличные деньги — готівкою за неимением — через брак чогось

за отсутствием сведений — через брак відомостей

забастовка — страйк, -у заведующий — завідуючий (чим)

заверенный — засвідчений

задавать вопрос — ставити запитання

задолженность — заборгова­ність

заём — позика заимствование — запозичення заказ — замовлення заказное письмо — рекомен­дований лист заказчик — замовник заключение контракта — ук­ладання контракту закон вступает в действие — закон набуває чинності законодательный — законо­давчий

залог — застава, запорука занять должность — обійняти посаду

записка — записка докладная — доповідна объяснительная — поясню­вальна

запись актов гражданского состояния — запис актів гро­мадянського стану запланированный — запла­нований

запрос — запит, -у заслуживать внимания — за­слуговувати иа увагу зачёт — зарахування, залік заявитель — заявник, -а заявление — заява


инвестиция — інвестиція инвестор — інвестор, -а инновация — інновація инсайдер — інсайдер инфляция — інфляція информационная межбанков­ская сеть — інформаційна міжбвнківська мережа инфраструктура — інфра­структура иск — позов, -у исковое заявление — позовна заява исполнять — виконувати испытательный срок — ви­пробний термін (строк) исследователь — дослідник источник — джерело исходные данные — вихідні дані исчисление — обчислення итог — підсумок, -у

И

идти на убыль — спадати иждивенец — утриманець избиратель — виборець избирательный — виборчий і избрание — обрання, обирання избыток — надмір, надлишок извещение — повідомлення І изготовитель — виготовлю- 1 вач, -а

издатель — видавець <

излишек — надлишок, -у изложение — виклад, -у изменение в законе — зміни в законі

изобилие — достаток, -у израсходование — витрата, і витрачення

изымать из обращения — ви­лучати з обігу имидж — імідж, -у импорт — імпорт, -у имущество — майно


к


казначей — скарбник, -а к вашему сведению — до ва­шого відома

калькуляция — калькуляція

сметная — кошторисна канцелярские принадлежно­сти — канцелярське приладдя

капитальные вложения — ка­пітальні вкладення кассационная жалоба — касаційна скарга кодекс — кодекс, -у

административный — адмі­ністративний гражданский — цивільний уголовно-процессуальный

— кримінально-тіроцесуальний коллегия считает (отмечает)

— колегія вважає (відзначає) командировка — відрядження комивояжер — комівояжер комиссия по составлению ре­золюции — комісія для скла­дання резолюції компенсация — компенсація конверсия — конверсія

конкурентоспособность

конкурентоспроможність контракт — контракт, -у заключить — уклвсти расторгнуть — розірвати контрактный — контракто­вий

конъюнктура — кон'юнктура коренной пересмотр — доко­рінний перегляд корректирование — коригу­вання, коректування косвенная причина — посе­редня причина

косвенные результаты — по­бічні результати краеугольный камень — на­ріжний камінь кредитоспособность — кре­дитоспроможність кризис — криза купля за наличные деньги — купівля за готівку


Л


либерализация — лібералізація лизинг — лізинг, -у

компенсационный — ком­пенсаційний оперативный — оперативний финансовый — фінансовий лизинговый — лізинговий соглашение — угода общество — товариство договор — договір операции — операції лимит расходов — ліміт витрат лист — лист, -а

исполнительный — вико­навчий обходной ■— обхідний окладной — податковий подписной — підписний листок нетрудоспособности — листок непрацездатності лицевой счёт — особовий ра­хунок

личность — особа

удостоверение личности

посвідчення особи, особисте посвідчення

личный листок — особовий листок

лишение — позбавлення льготный — пільговий


м


маркетинг — маркетинг, -у материально ответственное лицо — матеріально відпові­дальна особа

межведомственный — міжві­домчий

междоусобный — міжусобний междугородный — міжміський межотраслевой — міжгалузе­вий

менеджер — менеджер, -а менеджмент — менеджмент, -у

местное самоуправление — місцеве самоврядування мероприятия — заходи меры по предупреждению — запобіжні заходи, заходи за­побігання

местожительство — місце проживання

местонахождение — місце­знаходження меценат — меценат мировоззрение — світогляд моделировать — моделювати


н


наверстать упущенное — на­долужити прогаяне наводить справки — довіду­ватись

иа должном уровне — иа на­лежному рівні

на всякий случай — про всяк випадок

надзор — нагляд, -у ведомственный — відомчий санитарный — санітарний технический — технічний надобность — потреба надпись — напне, -у дарственная — дарчий доверительная — довірчий наём — наймання назвать по фамилии — на­звати на прізвище назначение — призначення назначить к рассмотрению — вризяячитн на розгляд накладывать арест — накла­дати арешт ■сто — вето взыскание — стягнення

запрет — заборону

пошлину — мито

резолюцию — резолюцію

штраф — штраф налаживание связей — нала­годження зв'язків наличные деньги — готівка наличный — наявний, при­сутній

налог — податок, -у единый — єдиний имущественный — майновий косвенный — непрямий личный — особистий местный — місцевий окладной — вкладний подоходный — прибутко­вий

прогрессивный — гпюгре-

пропорциональный — про­порційний прямой — прямий ^

уравнительный — зрів­няльний

целевой — цільовий налогообложение — оподат­кування

наложенным платежом — післяплатою

на общественных началах — на громадських засадах на повестке дня — на поряд­ку денному

на протяжении дня — протя­гом дня

наследник — спадкоємець, -я насыщенность — насиченість начисление — нарахувавші

негодность — непашвтввгтъ

недвижимость — нерухомість

неотложное дело — нагальна справа

не по силам — не під силу несмотря на — незважаючи на

нижеизложенный — нижче

викладений

ноль — нуль

номер — номер входящий — вхідний исходящий — вихідний


О


обеспечение — забезпечення обесценить — знецінити обжаловать решение — оскаржити рішення обзор — огляд оборачиваемость — оборот­ність

оборот (денежных средств) — обіг, -у

обособленность — відокрем­леність

обоюдный — обопільний

по обоюдному согласию — за обопільною (взаємною) згодою

обратиться по адресу — звер­нутися на адресу обращаться за помощью — звертатися по допомогу обращение — звернення, за­клик

обращение акций — оборот­ність акцій

обременять — обтяжувати обречённый — приречений

обсудить вопрос — обговорн­общение — спілкування общественное мнение — гро­мадська думка

общественные отношения

суспільні відносини объединение — об'єднання объём — обсяг объявить благодарность — оголосити поляку объявление — оголошення объяснительная записка — пояснювальна записка обязать руководителей — зобов'язати керівників ограничение — обмеження оказывать сопротивление — чинити опір

опровергать — спростовувати освободить по собственному желанию — звільнити за власним бажанням основание — підстава осознание — усвідомлення отзывать — відкликати отказ — відмова отклик — відгук отмена — скасування*

от нечего делать — знічев'я отождествление — ототож­нювання

отраслевая программа — га­лузева програма отстраниться от дел — віді­йти від справ оттиск — відбиток, -а отчёт — звіт, -у отчисления — відрахування

отчуждение — відчуження офис — офіс, -у оценить по достоинству — належно оцінити очередь — черга

в первую очередь — у пер­шу чергу

соблюдать очередь — до­тримуватися черги


п


пенсионный — пенсійний первостепенное значение — першорядне значення переадресовка — переадресу­вання

перегрузка — перевантажен­ня

перерасход — перевитрата пересмотр — перегляд, -у перечисление денег на теку­щий счёт — перерахування грошей на поточний рахунок печать — печатка письмо — лист, -а доплатное — доплатний верительное — вірчий поручительное — доручний сопроводительное — супро­відний

письмо с уведомлением — лист з повідомленням про вручення

по вашему усмотрению — на ваш розсуд

по делам службы — у служ­бових справах по делу — у справі по долгу службы — зі служ­бового обов'язку по заказу — на замовлення по закону — за законом, згід­но з законом

по имеющимся сведениям —

за наявними даними

по истечении срока — після

закінчення терміну

по настоянию — за вимогою,

на вимогу

по небрежности — через'не­дбалість

по недоразумению — через непорозуміння

по непредвиденным обстоя­тельствам — через непередба­чені обставини по непригодности — через непридатність по несостоятельности — через неспроможність по обоюдному согласию — за обопільною згодою по поручению — за доручен­ням

по постановлению — за по­становою

по праздничным дням — у святкові дні

по предложению — за пропо-
зицією *
по приглашению — на запро-
шення

по приказу — за наказом по причине чего — через що по программе — за програ­мою

по просьбе — на прохання

по расценке — за розцінкою

по собственному желанию —

за власним бажанням

по совместительству — за

сумісництвом

по специальности — за

фахом

по списку — за списком по требованию — на вимогу по указанию — за вказівкою по усмотрению начальства — ив думку керівництва повестка дня — порядок ден­ний

подвести итоги — підбити підсумки

подделка — підробка, фаль­сифікація

подлог документов — підроб­ка документів

под председательством — під головуванням подсчёт — підрахунок позволение — дозвіл, -у

с вашего позволения — з вашого дозволу поиск — пошук, -у покупать в кредит — купува­ти в кредит

в рассрочку — на виплат

в розницу — у роздріб

оптом — оптом положение дел — стаи справ пометка — позначка, помітка понемногу — потроху, по­трохи

понести потери — зазнати втрят

поощрение — заохочення попытка — спроба порицание — догана поручение — доручення

пособие — допомога посредник — посередник, -в

поставить вопрос ребром — поставити питання руба поставить в пример — поста­вити за приклад поставить на вид — зробити зауваження

поскольку — оскільки последствие — наслідок, -у постановление — постанова поступило предложение — надійшла пропозиція посягательство — посягання потребитель — споживач потребительский — спожив­чий

потребление — споживання пошлина — мито предварительное рассмотре­ние — попередній розгляд предвзятый — упереджений предоставить возможность — надати можливість предоставить справку — по­дати довідку

предпочтение — перевага предприимчивый — ділови­тий, практичний, заповзятий предприниматель — підпри­ємець

представитель — представ­ник

представительство — пред­ставництво

предупредительные меропри­ятия — запобіжні заходи предшественник — поперед­ник

предъявитель — пред'явник преемственный — спад­коємний

преимущество — перевага прекратить переписку — при­пинити листування

прения по докладу — дебати по доповіді

прибегать к суровым мерам — вдаватися до суворих захо­дів

прибыль — прибуток, -у прибыльность — прибутко­вість

привлекать к ответственнос­ти — притягати до відпові­дальності

привлекать к работе — залу­чати до роботи приводить примеры — наво­дити приклади

пригодный (к чему) — при­датний (до чого) придавать значение — на­давати значения приёмная — приймальня; приймальна

призывать к порядку — за­кликати до порядку прийти к решению — вирі­шити

прийти к согласию — дійти згоди

прийти к убеждению — пере­конатися

приглашение — запрошення приказ — наказ, -у прилагать усилия — доклада­ти зусиль

приложение — додаток принести вред — завдати шкоди

принимать во внимание — брати до уваги

работать по схеме — працю­вати за схемою принимать меры — вживати заходи (-ів)

принимать участие — брати участь

приносить неприятности — завдавати прикростей принять к сведению — взяти до відома

принять решительные меры — вжити рішучих заходів присоединиться к чьему-либо мнению — пристати до чиєїсь думки

приступить к исполнению обязанностей — приступити до виконання обов'язків

приступить к обсуждению

розпочати обговорення причитается к уплате — на­лежить виплатити пришли в негодность — зро­билися непридатними пробел — прогалина, пропуск проектно-изыскательные ра­боты — проектно-пошукові роботи

проектно-сметная документа­ция — проектно-кошторисна документація

производительность — про­дуктивність

производственный — вироб­ничий

просьба настоятельная — прохання настійне (пильне, велике)

протокол — протокол, -у процент — процент, -а; відсо­ток, -а

работоспособность — праце­здатність

равноправие — рівноправність

развивающийся — який роз­вивається

развитые страны — розвинені країни

разделение труда — розподіл праці

разница — різниця разногласие — розбіжність, суперечність

разногласие по основным во­просам — розбіжність з ос­новних питань

разубеждать — переконувати рантьє — рантьє расписка — розписка долговая — боргова сохранная — охоронна распоряжение — розпоря­дження

расторгать сделку — розри­вати угоду

расходная накладная — ви­даткова накладна расходы по бюджету — ви­датки по бюджету расчёт — розрахунок ревальвация — ревальвація регистрация — реєстрація рейтинг — рейтинг, -у реконверсия — реконверсія решение — рішення розница — роздріб

в розницу — вроздріб рыночная инфраструктура — ринкова інфраструктура рыночные отношения — рин­кові відносинис вашего согласия — за вашою згодою

с готовностью — охоче, з охотою

самоокупаемость — само­окупність

самоуправление — самовря­дування

сбережения — заощадження

сбыт — збут, -у

свести на нет — звести на-

свидетельство о рождении — аидоцтво про народженкя сделка — угода, ояерацш сдельный — вирядняй семейное положение — сЬмей-ннй стан

следующий — наступний следующим будет выступать — дал виступатиме

служащий — службовець служебный — службовий смежник — суміжник смета — кошторис, -у смещать с должности — зні­мати э посади смотр — огляд, -у снабжение — постачання собеседование — співбесіди соблюдать закон — дотриму­ватись закону

совершенствование — вдос­коналення

совещание — народа совещательный — дорадчий совместный — спільний, су­купний

согласие — згода

согласно приказу — згідно з

наказом

соглашение — угодя

созыв — скликання сообща — спільно соотношение — співвідно­шення

сотрудник — співпрацівник сотрудничество — співпраця сосредоточить усилия — зо­середити зусилля состав исполнителей — склад виконавців

составить отчёт— скласти звіт

состоять в должности — пе­ребувати на посаді специалист — фахівець

:писать в расход — списати іа видаток

понсор — спонсор, -в :правиться в канцелярии — ювідатися в канцелярії :правка — довідка :прос и предложение — юпит і пропозиція редства — кошти, засоби рок — термін, -у (строк) суда — позика ггавить в известность — ювідомляти

течение обстоятельств — біг обставин :чёт — рахуноктаможня — митниця текучесть кадров — плин­ність кадрів

текущий счёт — поточний ра­хунок, -у

товарний знак — товарний знак, -а

товаропроизводитель — то­варовиробник тождество — тотожність топливо — паливо торгово-промышленный — торговельно-промисловий

убыль — спад убыток — збиток, -у уведомление — повідомлення увеличение — збільшення увольнение — звільнення удержание — утримання, відрахування

гочно известно — достеменно

1ІДОМО

гочно изъясняться — точно шсловлюватися гребование — вимога

встречное — зустрічна

долговое — боргова

исковое — позовна

платёжное — платіжна грудоустройство — праце­влаштування

У

удостоверение — посвідчення ужесточить требования — посилити вимоги указ — указ, -у указание — вказівка указатель — покажчик улика — доказ, -у

упадок — занепад, -у уплата — сплата, виплата управляющий — керуючий (чим] упразднение закона — скасу­вання закону

упразднение учреждения — ліквідація установи уравновешенный — урівнова­жений

услуги — послуги усовершенствование — удос­коналення

установившаяся формули­ровка — усталене формулю­вання

утвердить к исполнению — затвердити до виконання утеря документов — втрата документів

ухудшение — погіршення, погіршання учёт — облік, -у учредитель — засновник, фун­датор, -а

учредительное собрание — установчі збори ущерб — збиток, -уфакт — факт, -у бесспорный — безперечний достоверный — досто­вірний

неопровержимый — не­спростовний

фактор — фактор, -а, чин­ник, -а

факторинг — факторинг, -у филиал — філіал, філія финансирование — фінансу­вання

фирма — фірма фонд — фонд, -у функционировать — функці­онуватихалатность — недбалість, не­дбальство

хищение — розкрадання, крадіжка

хлопотать — клопотати ход событий — перебіг подій

хозрасчёт — госпрозраху­нок, -у

хозяйственный — господар­ський

холдинг — холдинг, -у хранилище — сховищецеленаправленный — ціле­спрямований

целесообразный — доцільний

цена номинальная — номі­нальна ціна ценник — цінник

ценности бумажные — папе­рові цінності ценные бумаги — цінні папери

ценовая политика — цінова політика

ценообразование — ціноутво­рення

центробежный — відцентро­вий

цикл производственный — виробничий цикл, -участично — частково частная собственность — приватна власність частник — приватник, -а частное лицо — приватна особа

частное определение — окре­ма ухвала

человеко-день — людино-день

численность — кількість чрезвычайное положение — надзвичайний станштатное расписание — штат­ний розпис, -у штатский — цивільний штраф — штраф, -у

взымать — стягувати платить — платити щекотливое обстоятельство — делікатна обставинаэкономика — економіка экономическая ситуация — економічна ситуація экономические структуры — економічні структури экономический район — еко­номічний район, -у экономный — економний

эксплуатация — експлуатація экспорт — експорт, -у экспортёр — експортер, -а экспортно-импортный — екс­портно-імпортний эмиссионный — емісійний эффективность — ефектив­ністьявление — явище являться на собрание — з'являтися (приходити) на збори

языковой — мовний ячейка — осередок, -]


ТЛУМАЧНИЙ СЛОВНИК

Аваль, -ю — поручительство за векселем.
Авізо — письмове повідомлення банку клієнтові або іншому банку про виконання операції.
Ажіо — відхилення курсу грошових знаків, век­селів та інших цінних паперів від номіналь­ної вартості в бік перевищення.
Акредитив, -а — документ, що містить розпорядження однієї кредитної установи іншій про сплату власнику вказаної в ньому суми.
Альпарі — відповідність біржового курсу валюти, цінних паперів, векселів їхньому номіналові.
Бартер, -у — система обміну товарів та послуг на без­грошовій основі.
Брокер, -а — особа, що купує або продає товари, гро­шові номінали або акції від імені інших осіб.
Вальвація — визначення цінності іноземної валюти в національній грошовій одиниці.
Вексель, -я. — цінний папір, що містить безумовне гро­шове зобов'язання про сплату певній особі певної суми в певний строк.
Дебітор, -а — боржник (юридична чи фізична особа), що має грошову заборгованість під­приємству, організації, установі.
Девальвація — зниження курсу національної валюти щодо іноземних валют.
Депозит, -у — гроші чи цінні папери, що їх вносять до кредитних установ для зберігання.
Диверсифікація — збільшення кількості видів і назв про­дукції й послуг, призначених для експорту.
Дилер, -а — фахівець з операцій з цінними паперами, який представляє інтереси інвесторів.
Диспонент, -а — уповноважений у справах фірми.
Експорт, -у — вивіз за межі країни товарів, капіталу, цінних паперів для реалізації їх на І зовнішньому ринку; кількість і вартість цих товарів.
Ембарго — заборона державою вивезення до будь-якої іншої країни і ввезення до своєї товарів, валютних та інших цінностей.
Емісія — випуск банкнотів, паперових грошей та цінних паперів державними установами та акціонерними товариствами.
Імідж, -у — образ фірми, товару, послуги; забезпечує положення фірми на ринку, вірність покуп­ця фірмовій марці.
Імміграція — в'їзд іноземців у країну на тривале або постійне проживання.
Імпорт, -у ..... — ввезення в країну товарів з-за кордону; кількість і вартість цих товарів.
Інвестиція — довгострокове вкладення коштів у різні галузі економіки, переважно за межами країни.
Інвестор, -а — вкладник, що здійснює довгострокове вкладення грошей у підприємство, фірму 3 метою одержання прибутків.
Інновація — нововведення.
Інсайдер, -а — особа, яка володіє конфіденційною діловою інформацією завдяки своєму служ­бовому становищу.
Інструкція — керівні вказівки, детальні настанови, зве­дення правил про виконання якоїсь роботи.
Камбіо — вексель, позиковий лнст.
Камбкт, -а — торговець векселями.
Касація — 1) форма оскарження і перевірки судом вищої інстанції рішень, вироків, ухвал чи постанов суду, які ще не набули чинності; 2) процесуальний документ, в якому за­явник оскаржує вирок.
Каф, -у — вид договору зовнішньоторговельної купівлі-продажу, коли до ціни товару вклю­чають його вартість і вартість морських пе­ревезень у порт призначення.
Кворум, -у — кількість присутніх на зборах організації, достатня для визнання зборів правочинними.
Кодекс, -у — 1) сукупність етичних норм, правил поведінки, що склалися в певному сус­пільстві; 2) збірник правил, інструкцій, що регу­люють певну галузь діяльності.
Колегіальність — принцип управління, при якому керівниц­тво здійснює не одна особа, а група осіб, що мають рівні права й обов'язки у розв'язанні питань, віднесених до їхньої компетенції.
Комівояжер, -а — роз'їзний агент по збуту товарів, що діє за дорученням певного підприємства.
Компенсація — відшкодування, винагорода за будь-що (компенсація збитків, грошова компенсація).
Компроміс, -у — згода, порозуміння із суперником, досяг­нуті шляхом взаємних поступок.
Конвенція — 1) угода, міжнародний договір з якихось спеціальних питань; 2) договір між підприємствами і орга­нізаціями для врегулювання питань збуту, виробництва тощо.
Конверсія — 1) заміна раніше випущених державних позик новою, щоб подовжити строки креди­ту й змінити умови позики; 2) обмін валюти якоїсь країни на іноземну.
Консенсус, -у — збіг думок, згола у спірних питаннях.
Конто — рахунок.
Контрактація — укладення з ким-небудь договору, контракту.
Концесія — договір передачі на певних умовах і на певний термін громадянам або юридичним особам, здебільшого іноземним, права екс­плуатації лісів, надр, підприємств.
Корпорація — товариство, спілка, сукупність осіб, об'єднаних на основі комерційних, цехових та інших інтересів.
Кредит, -у — І) особлива форма руху вартості, продаж товарів з відстрочкою платежу або передача на певний термін грошей та матеріальних цінностей з умовою їх повернення; 2) сума, включена до кошторису, в межах якої дозволяються витрати на певні потреби.
Кредитор, -а — громадянин або юридична особа, що на­дала в позичку гроші або передала їх від боржника.
Кур'єр, -а — І) службовець, який розносить ділові папери; 2) особа для роз'їздів у термінових справах.
Куртьє — посередник.
Лізинг, -у — здавання в тимчасове користування майна з періодичною оплатою його вартості.
Ліцензія — дозвіл, що надається організаціям, на право ввезення товарів з-за кордону й виве­зення їх за кордон.
Лот, -а — партія товару. Широковживаний термін на публічних торгах. Пропонований до про­дажу товар розбивається на лоти.
Маклер, -а — професіональний посередник при укла­данні торговельних і біржових угод.
Маркетинг, -у — система управління й організації вироб­ництва на базі вивчення потреб ринку.
Матрикул — офіційний список певних осіб,
Менеджер, -а — керівник, директор, завідуючий, ад­міністратор, найманий професіональний уп­равляючий, що не с власником фірми.
Менеджмент, -у — мистецтво керування інтелектуальними, фінансовими, сировинними, матеріальними ресурсами з метою найбільш ефективної ви­робничої діяльності.
Мета — угода, що передбачає поділ витрат і ри­зику навпіл.
Метрика — свідоцтво про народження.
Монополія — виняткове право на володіння чимось або здійснення заходів.
Номінал, -у — І) вартість, вказувана на грошових зна­ках, акціях, облігаціях — номінальна вартість; 2) зазначена в прейскуранті або на товарі його ціна — номінальна ціна.
Нотаріус, -а — службова особа, яка засвідчує, оформляє різні юридичні акти (договори, заповіти, до­ручення).
Облігація — цінний папір, що дає власникові доход у вигляді процента чи виграшу.
Оренда — найм майна (житлових чи інших при­міщень, землі) з правом тимчасового корис­тування ним за певну плату.
Пай, -ю — частина, частка участі, внесок в акціонер­не товариство, кооперативне підприємство або організацію.
Паритет, -у — рівність сторін у їхніх взаємовідносинах.
Патент, -у — І) документ, що посвідчує авторство на винахід та виняткове право на використан­ня його протягом певного періоду; 2) свідоцтво на право займатися тор­гівлею чи промислом.
Претензія — вимога, скарга, позов.
Рантьє — власники цінних паперів, які одержують проценти і живуть на ці прибутки.
Ревальвація — підвищення офіційного курсу грошової одиниці щодо іноземних валют. |
І Реекспорт, -у — зворотний вивіз із країни товарів, раніше ввезених із-за кордону, без їх переробки.
Реімпорт, -у — купівля і ввезення із-за кордону вітчизня­них товарів, які не підлягали там переробці.
Рейтинг, -у — оцінювання, віднесення до певної кате­горії, класу, розряду.
Реконверсія — переведення воєнної промисловості на виробництво цивільної продукції.
Ремітент, -а — особа, на яку виписано вексель і якій має 1 бути сплачено певну суму грошей за цим векселем.
Рента — доход з капіталу, землі або майна, що його власники регулярно одержують, не займаючись підприємницькою діяльністю.
Рентабельність — узагальнювальний показник еконо­мічної ефективності роботи підприємств, га­лузей за певний період, що характеризує їхню прибутковість.
Репорт, -у — спекулятивна угода — продаж цінних паперів з одночасним зворотним їх викупом на певний строк за підвищеним курсом.
Референт, -а — службова особа, що є консультантом, доповідачем з певних питань.
Рубрикація — система заголовків таблиці, книги.
Саботаж, -у — навмисний зрив роботи шляхом прямої відмови від неї або свідомо недбалого її ви­конання.
Сальдо — різниця між обсягом експорту й імпорту.
Серія — розряд, категорія цінних паперів, доку­ментів, позначених цифрами або літерами.
Сертифікат, -а — І) посвідчення, письмове свідоцтво; 2) назва облігації' спеціальних державних позик, 3) документ, що засвідчує асортимент, кількість і якість експортного товару (пере- важно в металургійній помисловостї).
І Сортамент, — склад продукції за марками, розмірами і профілями (переважно в деревообробній промисловості).
Сортимент, — склад продукції за марками, розмірами і профілями.
Спонсор, -а   — особа, що фінансує проект.
Сторно   — спосіб виправлення помилок у бухгал­терському обліку, допущених при записах господарських операцій.
Суборенда   — угода, договір, за яким орендар передає орендоване ним майно або його частину в тимчасове користування іншій особі за ви­нагороду.
Субсидія   — грошова або натуральна допомога.
Тантьема   — одна з форм додаткової винагороди членів акціонерних товариств, страхових компаній, банків.
Тендер, -а   — бланк з пропозицією, що розсилається організатором на поставку певного товару чи надання певних послуг.
Тираж, -у   — розіграш облігацій державної позики, біле­тів лотереї або рахунків виграшних вкладів.
Ультиматум, - у — 1) рішуча, категорична вимога, супро­воджувана погрозами; 2) у міжнародних відносинах диплома­тична нота з категоричною вимогою однієї держави до іншої про виконання в певний строк тих чи інших дій.
Ультимо   — у біржовій термінології остання дата виконання певної угоди.
Факторинг, — юридично оформлені взаємини між фі­нансовим інститутом (фактором) і клієнтом, при яких фактор купує дебіторську заборго­ваність клієнта і забезпечує його додаткови­ми послугами.
1 Фактура   — рахунок на проданий товар із зазначен­ням його кількості й вартості. |
               

Фонд, -у — 1) запаси, ресурси, нагромадження; 2) кошти або матеріальні засоби, призна­чені для якої-небудь мети.
Фондова біржа — ринок цінних паперів.
Фондовий капітал — капітал, вкладений в цінні папери (при­дбання акцій, облігацій).
Франчайзі — дрібний підприємець, який відкриває свою справу під керівництвом великої тор­говельної або промислової фірми.
Ф'ючерсна угода — термінова угода, яка передбачає купівлю-продаж права на товар з поставкою у майбутньому. При цьому партнери не пере­дають один одному цінності, які купуються або продаються. Мета угоди — одержання різниці в ціні за період між укладенням кон­тракту і його виконанням.
Холдинг, -у — право на збереження контрольного паке­та акцій.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Андреева В.И. Делопроизводство: Требования к документообороту фирмы. — М.: АО "Бизнес-иск. Интел-Синтез", 1995. — 224 с.

Антоненко-Давидович Б. Як ми говоримо. — К.: Либідь, 1991. — 254 с.

Веселое П.В. Аксиомы делового письма: Культура делового общения и официальной переписки. — М.: Информ.-внедрения. Центр "Маркетинг", 1993. — 64 с.

Веселов П.В. Современное деловое письмо в промышленности. — 3-е

изд. — М.: Стандарты, 1990. — 160 с. «

Во Вік — О'Басе. Як набути популярності, або Правдивий сучасний етикет. — Тернопіль: Акціонерне товариство "Тарнекс", 1992. — 128 с.

Глущик С В , Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери. — К.: А.С.К., 1998. — 173 с.

Головач А.С. Зразки оформлення документів: Для підприємств і грома­дян.— Донецьк: Сталкер, 1997. — 352 с.

Головач А.С. Образцы оформления документов: Для предприятий и граждан. — Донецк: Сталкер, 1996. — 320 с.

Ділове мовлення: Методичні рекомендації й зразки ділових паперів / Уклад. С.В.Шевчук. — К.: КДПІ, 1993. — 32 с.

Іванова І.В. Основні вимоги до оформлення документів: Текст лекції. — К.: Київ, торг.-екон. ін-т, 1993. — 83 с.

Игнатова Т.В. Язык и список специальных видов документов. — М.: ИПКИР, 1988. — 103 с.

Как вести себя в любой компания / Сост. В.В.Рафеенко. — Донецк: ПКФ "БАО", 1997. — 384 с.

Коваль А.П. Культура ділового мовлення. — К.: Вища шк., 1974. — 223 с.

Коэачук Г.О. Українська мова: Практикум. — К.: Вища шк., 1991. — 397 с.

Козачук Г.О., Шкуратяна Н.Г. Практичний курс української мови. — К.: Вища шк., 1993. — 367 с.

Кочан 1.М., Токарська А.С. Культура рідної мови. — Л.: Світ, 1996. — 232 с.

Культура української мови: Довідник / За ред. В.М.Русаніаського. — К.: Либідь, 1990. — 304 с.

Лобода В.В., Скуратівський Л.В. Українська мова а таблицях: Довідник. — К.: Виша шк., 1993. — 239 с.

Любивець Л.П. Ділові папери. — К.: Рад. шк., 1981. — 78 с.

Максимовскнй М. Этикет делового человека. — М.: Дидакт, 1994. — 124 с.

Марахова А.Ф. Мова сучасних ділових документів. — К.: Наукой думка, 1981. — 140 с.

Молдаванов МІ, Сидорова Г.М. Сучасний діловий документ: Зразки найважливіших документів українською мовою. — К.: Техніка, 1992. — 399 с.

Новий російсько-український словник-довідник І Уклад.: С.Я.Єрмолен-ко, В.І.Єрмоленко, К.В.Ленець, Л.О.Пустовіт. — К.: Довіра, 1996. — 398 с.

Орфографічний словник української моен / Уклад.: С.І.Головащук, М.М.Пещак, В.М.Русанівський, О.О.Тараненко. — К.: Довіра, 1994. — 864 с.

Пазяк О.М., Кисіль Г.Г. Українська мова і культура мовлення. — К.: Вища шк., 1995. — 239 с.

Пентилкж М.І. Культура мови і стилістика. — К.: Вежа, 1994. — 240 с.

Пономарів ОД. Стилістика сучасної української мови. — К.: Лнбідь, 1992. — 248 с.

Рабинович П.А. Кореспонденція і діловодство. — К.: Вища шк., 1978.

— 160 с.

Рахманин Л.В. Стилистика деловой речи и редактирование служебных документов. — М.: Высшая шк., 1982. — 238 с.

Російсько-український і українсько-російський словник: Відмінна лекси­ка / Уклад.: Л.І.Мацько, О.М.Сидоренко, С.В.Шевчук. — 2-ге вид., допов.

— К.: Вища шк., 1995. — 283 с.

Російсько-український словник ділової мови / Уклад.: О.Мокроволъсь-кий, О.Шокало. — 3-тє вид., випр. й доп. — К.: Редакція журналу "Український світ", 1992. — 302 с.

Російсько-український словник-довідник "Порадник ділової людини" / Уклад.: О.М.Коренга та ін. — К.: Основи, 1995. — 320 с.

Російсько-український словник наукової термінології: Суспільні науки / Уклад.: Й.Ф.Андерш, С.А.Воробйова, М.В.Кравченко та ін. — К.: Наукова думка, 1994. — 600 «.

Російсько-український словник: Сфера ділового спілкування / Уклад.: В.М.Брицин, О.О.Тараненко. — К.: УНВЦ "Рідна мова", 1996. — 287 с.

Сборник типовых договоров / Сост. В.М.Прудников. — 2-е изд., испр. и доп. — М.. ИНФРА-М, 1995. — 320 с.

Український правопис / АН України, Ін-т мовознавства ім. О.О.По-тебні, Ін-г української мовн. — 4-те вид., випр. й доп. — К.: Наукова думка, 1993. — 240 с.

Універсальний довідник-практикум з ділових паперів / Уклад.: С.П.Бибик, І.Л.Михно, Л.О.Пустовіт, Г.М.Сюта. — К.: Довіра: УНВЦ "Рідна мова",-1997. — 399«.

Феофнлов Л.Г. Умеете ли вы себя вести. — К.: Знание, 1990. — 48 с.

Холопова Т.Н., Лебедева М.М. Протокол н этикет для деловых людей.

— М.: Анкнл, 1994. — 368 с.

Шевчук СВ. Українське ділове мовлення. — К.: Вища шк., 1997. — 270 с.


СПИСОК УМОВНИХ СІСОІЮЧВ—»

А. Гол. — Андрій Головко

В.Дяч. — Валерій Дяченко

В.Сос. — Володимир Сосвдра

Є.Гуц. — Євген Гуцало

М.Баж. — Микола Бажан

М.Коц. — Михайло Коцюбинський

М.Рил. — Максим Рильський

Н.тв. — Народна творчість-

О.Гонч. — Олесь Гончар

О.Дей — Олексій Дей

О.Олесь — Олександр Олесь

П.Тич. — Павло Тичина


ПЕРЕДМОВА.................................................... З

ПРОГРАМА КУРСУ "ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА" 5

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА.................... 5

Завдання курсу.................................................. 5

Тематичний план.............................................. 8

Орієнтовна тематика лекцій.......................... 8

Орієнтовна тематика практичних занять... 9

Теми, винесені на самостійне опрацювання 11

ВСТУП............................................................. . 13

§ 1. Поняття літературної мови.................. 13

§ 2. Мовна норма........................................... 14

§ 3. Стилі сучасної української літературної мови . . 19

РОЗДІЛ І. Офіційно-діловий стиль — мова ділових паперів 26

§ 1. Документ — основний вид офіційно-ділового

стилю................................................................. 26

§ 2. З історії документів в Україні.............. 27

§ 3. Критерії класифікації документів....... ЗО

§ 4. Реквізит — елемент документа............ 33

§ 5. Текст як реквізит документа............... 45

§ 6. Оформлення сторінки........................... 51

§ 7. Рубрикація тексту.................................. 62

§ 8. Оформлення титульної сторінки........ 53

§ 9. Правила оформлення заголовків і підзаголовків . 55

§ 10. Прийоми виділення окремих частин тексту ... 56
§ 11. Оформлення приміток, додатків і підстав до

тексту................................................................. 57

§ 12. Виноски до тексту та правила їх оформлення . . 58

§ 13. Бібліографія............................................. 59

§ 14. Написання цифр та символів у ділових паперах 61

§ 15. Вимоги до мови ділових паперів......... 62

РОЗДІЛ II. Документи різних видів: вимоги до оформлення 65

§ 1. Документи щодо особового складу..... . 65

1. Автобіографія .......................................... 65

2. Резюме........................................................... 66

3. Заява.............................................................. 69

4. Пропозиція.................................................... 72

5. Скарга . •....................................................... 73

6. Характеристика ....................................... 74

7. Трудова книжка.......................................... ^6

8. Особовий листок з обліку кадрів.............. 76

§ 2. Довідково-інформаційні документи...... 77


1. Анотація....................................................... 77

2. Відгук............................................................ 78

3. Рецензія......................................................... 80

4. Висновок...................................................... 81

5. Довідка.......................................................... 83

6. Огляд............................................................. 84

7. Доповідна записка....................................... 85

8. Пояснювальна записка.............................. 87

9. Запрошення.................................................. 88

10. Звіт ........................................................... 90

11. Лист........................................................... 91

12. Оголошення............................................. 99

13. План......................................................... 101

14. Протокол................................................. 10З

15. Витяг в протоколу................................ 105

16. Стаття..................................................... 106

17. Прес-реліз ............................................ 108

18. Наукова робота...................................... 113

19. Реферат.................................................... 116

20. Тези........................................................... 119

21. Конспект................................................. 120

22. Телеграма................................................ 122

23. Адреса...................................................... 123

24. Телефонограма. Радіограма ............ 125

25. Факс......................................................... 126

26. 3. Обліково-фінансові документи....... 128

1. Акт.............................................................. 128

2. Доручення................................................. 133

3. Розписка..................................................... 136

4. Список........................................................ 137

б. Таблиця .................................................. 139

6. Накладна..................................................... 140

§ 4. Господарсько-договірні документи ....... 141

1. Договір........................................................ 141

2. Трудова угода............................................. 162

3. Контракт..................................................... 154

§ 5. Організаційні документи....................... 164

1. Інструкція................................................... 164

2. Положення.................................................. 167

8. Правила....................................................... 168

4. Статут........................................................ 169

§ 6. Розпорядчі документи............................ 171

1. Вказівка....................................................... 171

2. Накав.......................................................... 172

8. Постанова................................................... 176

4. Розпорядження........................................... 176

РОЗДІЛ III. Усне ділове мовлення............. 178

§ 1. Поняття культури мови і культури мовлення . . 178

§ 2. Вимоги до усного ділового мовлення.. 179

§ 8. Універсальні величини усного спілкування . . . 180


§ 4. Мовний етикет....................................... ... 181

§ 5. Візитна картка як атрибут усного ділового мовлення 183

§ 6. Бесіда ................................................... ... 186

§ 7. Нарада..................................................... 188

§ 8. Культура телефонного діалогу........... ... 193

§ 9. Доповідь.................................................. ... 196

РОЗДІЛ IV. Культура ділового мовлення. 202

ВИБІР СЛОВА............................................. ... 202

ЗАВДАННЯ І ВПРАВИ.............................. ... 228

I. Ділові папери ......................................... ... 228

II. Усне ділове мовлення ......................... ... 292

III. Орфографія.............................................. ... 299

IV. Пунктуація............................................... ... 316

V. Культура мовлення................................ ... 333

ОРФОГРАФІЯ. ПУНКТУАЦІЯ.......... ----- 340

1. Правопис м'якого знака.......................... ... 340

2. Правопис апострофа................................ ... 341

3. Подвоєння та подовження приголосних на письмі 342

4. Спрощення в групах приголосних....... ... 343

б. Правопис префіксів................................. ... 343

6. Зміни приголосних при словотворенні та сло­возміні 344

7. Правопис слів іншомовного походження 345

8. Правопис складних іменників............... ... 346

9. Правопис відмінкових закінчень іменників

11..................................................................... відміни у родовому відмінку 347

10. Правопис складних прикметників...... ... 348

11. Зв'язок числівників з іменниками ... 349

12..................................................................... Відмінювання числівників 350

13. Правопис прислівників......................... ... 351

14. Правопис службових частин мови...... ... 352

15. Правопис не, ні з різними частинами мови . . . 353

16. Правопис російських прізвищ українською мовою 354

17. Правопис власних назв.......................... 355

18. Тире між підметом і присудком та на місці про­пущеного члена речення 356

19. Однорідні члени речення....................... 357

20. Узагальнювальні слова. Розділові знаки при них 358

21. Відокремлені члени речення................. 359

22. Розділові знаки при звертаннях........... 362

23. Вставні та вставлені конструкції......... 363

24. Розділові знаки у складному реченні... 365

25. Розділові знаки при прямій мові.......... .. 368

СЛОВНИК ДІЛОВОЇ ЛЮДИНИ................ 369

ТЛУМАЧНИЙ СЛОВНИК........................... 386

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ............................ 393

СПИСОК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 395

Відділ навчальної літератури видавничо-книготорговельної фірми "A.C.K." (м. Київ)

— пропонує близько 4500 найменувань навчальної літератури власного виробництва та інших видавництв України для шко­лярів, абітурієнтів, студентів та вчителів;

—доставляє літературу в будь-який куток України безпосеред­ньо та через мережу наших дистриб'юторів і дилерів на місцях;

— здійснює оптову та роздрібну торгівлю;

— гнучкою системою знижок задовольняє будь-яких опто­вих покупців, київських та регіональних дилерів при тривалій співпраці з нами;

— запрошує до співробітництва авторів навчальної літератури;

— пропонує спільне видання навчальних книг на взаємови­гідних умовах.

Нашу літературу ви можете придбати за вказаними нижче адресами:

1."A.C.K.", и. Київ. вул. Желябова, 2, 3-й поверх, кімн. 308
(відділ навчальної літератури); тел./факс (044) 446-21-44,
тел. 441-77-36, 455-58-94;

вул. Нестерова, 3, 5-й поверх, тел. (044) 241-94-96,455-58-93 E-mail: askbooks@iptelecom.net.ua E-mail: askbooks@elan-ua.net

2. "Підручники і посібники", м. Тернопіль, тел./факс (0352) 43-15-15. тел. 43-10-21

3. Видавництво "Навчальна книга — Богдан',

м. Тернопіль, тел./факс (0352) 25-18-09, 43-00-46

4. ПП "АВС-7", м. Запоріжжя, тел. (0612) 32-68-86

5. TOB "Оксарт", м. Львів, тел./факс (0322) 97-11-90

6. ПП "Лісова", м. Херсон, тел./факс (0552) 26-21-71

7. ПП "Галавур", м. Харків, тел. (0572) 63-77-73

8. ПП "Корчев", и. Житомир, тел. (0412) 26-37-70

9. ПП "Чабан", м. Дніпродзержинськ, тел. (05692) 7-92-97

Відділ професійної книги та літератури для вищої школи видавничо-книготорговельної фірми "A.C.K." (м. Київ)

— пропонує близько 5000 найменувань літератури з різних галузей знань для студентів, викладачів, фахівців усіх напрямів виробничої, комерційної та наукової діяльності

— здійснює комплектування бібліотек та гуртові поставки літератури з країн СНД за замовленням клієнтів

тел.(044) 446-20-65.446-42-63; E-mail: askbooks@iptelecom.rr8t.ua


Сейчас читают про: